Magtymguly atamyzyň eserleri tükenmez hazyna

Mähriban Watanyňy söýmek, ony gözüň göreji ýaly aýap saklamak, oňa wepaly bolmak, il-halkyň bilen agzybirlikde ýaşamak, türkmen halkynyň döwletlilik ýörelgeleridir. Akyldar şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň watançylyk, gahrymançylyk äheňli goşgulary tutuş döredijiliginiň içinden eriş- argaç bolup geçýär. Magtymguly Pyragy il-ýurduny, mähriban Watanyny jany- teni bilen söýenahyr. Muny biz şahryryň Watançylyk temada ýazan goşgularyny okanymyzda anyk göz ýetirýäris. Milli şahyrymyz Magtymguly atamyz seniň ähli adyň, abraýyň, iliňe-Watanyňa edýän hyzmatyňa, mähriban Watanyňa ene topragyňa goýýan gadyr-gymmatyňa baglydygyny öz goşgularynda nygtap geçen şahyrdyr.

Ussat şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň Watançylyk, gahrymançylyk, öwüt-nesiat beriji goşgulary biz ýaşlara has hem ýakyn. Watançy şahyr Magtymguly Pyragynyň ýaşan döwründe türkmen taýpalary dagynyk ýaşapdyrlar. Bu ýagdaýa beýik şahyrymyz jany-teni bilen gynanypdyr. Magtymguly Pyragynyň ata Watan, ene toprak, Watansöýüjilik, adamkärçilik baradaky şygyrlary biz ýaş nesillere watançy, pederlerimize mynasyp nesiller, merdi-merdana adamlar bolup ýetişmelidigimiz baradaky çagyryş bolup ýetişmelidigimiz baradaky çagyryş bolup ýaňlanýar.

Biz ýaşlaryň Magtymguly atamyzyň öwüt-nesihat beriji, nesilleri Watançy, merdi-merdana, arassa ahlakly, il-halka wepaly zähmetsöýer bolmaklyga çagyryp, asyrlardan aşyp ýaňlanyp duran eserlerini içgin öwrenip, aýdylýan nesihatlary aňymyza we ýüregimize ornaşdyryp, pederlerimize mynasyp perzentler bolup ýetişmegimiz gerek.

Magtymguly Pyragy özüniň öwüt-nesihat beriji, iň kämil we täsin goşgulary bilen ähli halklaryň kalbynda asyrlar boýy ýaşap gelýär. Bu günki gün şahyryň şygyrlary dünýä halklarynyň ençeme dillerinde neşir edildi. Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow: Magtymguly Pyragy adamzada tämiz ruhly, sagdyn ahlakly, şirin zybanly, ajaýyp şygyrlary miras galdyran akyldar şahyrdyr.” – diýip, öz nesillerine iň kämil eserleri miras goýan beýik söz ussadymyz Pyragynyň döredijiligine belent sarpa goýýar. Beýik söz ussadymyz Magtymguly Pyragynyň şan-şöhraty Milli Liderimiz we Peder ýoluny mynasyp dowam etdirýän Arkadagly Serdarymyz tarapyndan has-da belende göterilýär. Ýurdumyzyň iň gözel künjekleriniň birinde akyldar şahyrymyzyň belent heýkeli gurulýar. Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllyk toýuna uly taýýarlyk görülýär.

Magtymguly BEGMEDOW,
Türkmen oba hojalyk institutynyň mugallymy.

Başga Habarlar

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok