Garaşsyzlyk – baky bagtyýarlyk

Garaşsyzlygymyz ýurdumyzyň durnukly ösüşiniň, halk hojalygynyň dürli ugurlaryndaky üstünlikleriniň, geosyýasatda eýe bolan ýokary abraýynyň gözbaşy. Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy diňe bir halkymyzyň däl, eýsem, umumadamzat gymmatlygydyr. Ata-babalarymyzyň asyrlarboýy eden arzuw-islegleri Garaşsyzlyk ýyllarynda hasyl boldy. Döwletimiziň taryhynyň şöhratly sahypalary Garaşsyzlyk döwrüne degişlidir. Çünki mähriban Watanymyz Garaşsyzlygyny alandan soňra, görlüp-eşidilmedik ösüşleri gazandy. Garaşsyzlyk ýyllary içinde halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesi, adamlaryň dünýägaraýşy hem düýpli özgerdi we täze jemgyýetçilik gatnaşyklary kemala geldi. 

Täze taryhy döwürde ykdysadyýeti köpugurly ösdürmek babatda alnyp barylýan giň gerimli işleriň netijesinde, döwletimizde dürli görnüşli önümler öndürilýär, importyň ornuny tutýan önümleri barha artdyrmak, eksport mümkinçiligini ýokarlandyrmak boýunça möhüm işler durmuşa geçirilýär. Milli ykdysadyýetimizi diwersifikasiýalaşdyryp ösdürmek ugrunda alnyp barylýan işleriň çäklerinde ýurdumyzyň ulag-üstaşyr logistik düzümi hem ýokary depginde ösdürilýär. Gaz geçirijileriň, gara we demir ýollaryň, deňiz hem-de howa menzilleriniň köpugurly ulgamy döredilip, gazy, nebiti gaýtadan işleýän önümçilikler, erkin ykdysady zolaklar kemala getirildi. Ýurdumyzyň ýokary depginde ösýän ykdysadyýeti sebit hem dünýä ykdysadyýetine işjeň goşulyşýar. Döwletimiz ykdysady ösüşiň dünýä görkezijisinde indi birnäçe ýyldan bäri öňdäki orunlary eýeleýär.

Halkymyzy beýik bagta ýetiren, türkmeniň arşa göteren Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Serdarymyzyň jany sag, belent başy aman, ýurt ähmiýetli tutumly işleri elmydama rowaç bolsun! Şanly Garaşsyzlygymyzyň 32 ýyllyk baýramy bilen tutuş türkmen halkymyzy tüýs ýürekden gutlaýarys! 

Aýperi SÖÝÜNOWA,
Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky HNGU-niň

Energetika we inženerçilik fakultetiniň talyby.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok