Muny bilýärdiňizmi?

 • Adam beýnisniň kuwwaty 4 terebaýtdan ýokarydyr.
 • Täze doglan çaga bir wagtyň özünde hem dem alyp, hem ýuwdunyp biler.
 • Adamlaryň kellesi 29 dürli süňkden durýar.
 • Adam asgyranda bedeniň ähli funksiýalary, hat-da ýüregi hem durýar.
 • Bir adamyň beýnisi bir öýjükli telefondan has köp elektrik impulsyny döredýär.
 • Ynsan ýüregi bütin ömrüniň dowamynda 182 million litr gan sorýar.
 • Aýallaryň ýüregi erkekleriň ýüreginden has çalt urýar.
 • Adam eden arzuwlarynyň 98%-ini ýatdan çykarýar.
 • Adam bedenindäki gan damarlarynyň umumy uzynlygy 100,000 kilometre deňdir.
 • Ýaz paslynda dem alyş derejesi güýz bilen deňeşdirilende ortaça 1/3  ýokarydyr.
 • Adam bedeniniň ýylylygynyň 80%-i kelleden bölünýär.
 • Suwsuzlyk duýusy  bedeniň agramynyň 1%-ine deň bolan suw ýitirilende ýüze çykýar. 5%-i ýitirilende adamyň huşundan gitmegine, 10%-den gowragyny ýitirmegi adamyň ölümine hem eltip biler.
 • Adam bedeninde azyndan 700 ferment işleýär.
 • 4 ýaşly çaga günde, ortaça 12000 söz aýdýar we 100 töweregi sorag berýär.
 • Bakteriýalaryň ähli gärnüşleriniň diňe 1%-i adamlarda kesel döredýär.
 • Ýer togalagynyň ähli adamlaryny toplap 1500mmeýdana ýerleşdirip bolýar.
 • Adamyň uklamagy üçin, ortaça 7 minut wagt gerekdir.
 • Ýer ýüzündäki adamlaryň 11%-i çepbekeýlerdir.
 • Ähli aýlaryň hasaby boýunça awgust aýy doguluşyň iň köp bolýan  aýydyr.
 • Dünýädäki adamlaryň 8%-inde goşmaça gapyrgasy bar.

Akgeldi  ÇERRIKOW,
Tükmen oba hojalyk
institutynyň talyby.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok