HAÝWANAT DÜNÝÄSINDÄKI GÜLKÜNÇ ÝAGDAÝLARDAN…

 • Alymlar tarapyndan geçirlen derňew işleriniň netijesinde ýuwaşjadan çalynýan sazyň astynda sygyr saglanda, onuň saz çalynmadyk ýagdaýy bilen deňeşdirlende köp süýt berýändigi anyklanyldy.
 • Delfinler ilkinji tanyşlykda biri-birleri bilen salamlaşýarlar we oýun oýnanlarynda bir-birleri bilen adyny tutup çagyrýarlar.
 • Her ýylda belkalar birnäçe täze agaçlary ekýärler. Çünki olar öz toplan ätiýaç tohumlaryny gömen ýerlerini ýatdan çykarýarlar.
 • Öý towuklarynyň iň dowamly uçuşy bary-ýogy 13 sekunda çekýär.
 • Itleriň we pişikleriň burnundaky şekiller, şeýle hem gaplaňyň hem zebranyň bedenindäki zolaklar edil adamyň barmak yzy ýaly “ýeke-täkdir”, ýagny “unikaldyr”.
 • Žiraflaryň diliniň reňki gara reňklidir we ol 45 santimetre çenli ýetip bilýär.
 • Süýdemdirijileriň gany gyzyl reňkli, mör-möjekleriň gany sary reňkli, omarlaryň gany bolsa gök reňklidir.
 • Zebralar duşmanyndan gaçan mahaly zigzak dörnüşde ylgaýarlar.
 • Düýeguşuň gözi onuň beýnisiniň ölçeginden hem uludyr.
 • Kebelekler iýmitini aýaklary bilen dadyp görýärler.
 • Pingwinlerde horazy mäkiýana “söz aýdanda” oňa bir daşjagaz berýär. Egerde mäkian pingwin “sözüni alsa”, onda daşjagazy öz höwürtgesinde goýýar.
 • Şagal çagalaryny topragyň aşagynda dogurýar.
 • Pandalarda ýörite ýatýan ýeri, ýagny hini ýa-da höwürtgesi bolmaýar. Olar ýadan mahaly şol ýadan ýerinde-de uklaýarlar.

Nurbibi MEMYÝEWA,

Türkmen oba hojalyk institutynyň
Awtomatlaşdyrmak we dolandyrmak
(oba hojalygynda)taýýarlyk ugrunyň talyby.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok