Bilim binýady pugtalandyrylýar

Hormatly Prezidentimiziň ylym-bilimi ösdürmek baradaky aladalary, durmuşa geçirýän möhüm işleri, öňdengörüjilikli syýasaty bu gün öz miwesini berýär. Ýokary tehnologiýalar bilen enjamlaşdyrylan, okatmagyň we terbiýe bermegiň ýokary şertleri döredilip bina edilen çagalar baglary, orta mekdepler, ýokary okuw mekdepleri, mekdepden daşary çagalar edaralary munuň aýdyň mysalydyr. Bularyň ählisi ýaş nesliň ýaşaýyş derejesiniň has-da gowulaşmagyna, olaryň zehin başarnyklarynyň artmagyna, bilimleriniň kämilleşmegine örän oňaýly täsirini ýetirýär.

Hä­zir­ki wagt­da ýaş­lar­da ru­hy-ah­lak gym­mat­lyk­la­ry­ny ke­ma­la ge­tir­mek, ýaş nes­li wa­tan­çy­ly­ga, yn­san­per­wer­li­ge we zäh­met­sö­ýer­li­ge mah­sus ruh­da ter­bi­ýe­le­mek, döw­re­bap bi­lim­ler­den ha­bar­ly hem-de teh­no­lo­gi­ýa­lar­dan baş çy­kar­ýan hü­när­men edip ýe­tiş­dir­mek ug­run­da örän oňaý­ly şert­ler dö­re­dil­ýär. Mu­nuň özi ýur­du­my­zyň röw­şen gel­je­gi­ni üp­jün et­mek­dir, be­lent mak­sat­la­ryň ro­waç­ly­gy­dyr.

Bi­lim ul­ga­myn­da dur­mu­şa ge­çi­ril­ýän döw­re­bap öz­gert­me­ler ýur­du­myz­da al­nyp ba­ryl­ýan döw­let sy­ýa­sa­ty­nyň mö­hüm ugur­la­ry­nyň bi­ri­dir. Şu­nuň bi­len bag­ly­lyk­da, hä­zir­ki wagt­da ýur­du­myz­da san­ly ul­ga­myň müm­kin­çi­lik­le­rin­den giň­den peý­da­la­nyl­ýar. San­ly bi­lim ul­ga­my­nyň öň­de goý­ýan we­zi­pe­le­ri­niň dur­mu­şa ge­çi­ril­me­gi ýaş­la­ryň döw­re­bap bi­lim al­ma­gy­na, san­ly teh­no­lo­gi­ýa­la­ry öz­leş­dir­me­gi­ne oňat ýar­dam ber­ýär. Şeý­le hem san­ly ul­gam, döw­re­bap teh­no­lo­gi­ýa­lar okat­mak işin­de bir­nä­çe ýe­ňil­lik­le­ri dö­red­ýär hem-de işiň ne­ti­je­li­li­gi­ni art­dyr­ýar.

Ylym-bi­li­mi ös­dür­mä­ge giň müm­kin­çi­lik­le­ri dö­red­ýän Ar­ka­dag­ly Ser­da­ry­my­zyň ja­ny sag bol­sun, be­ýik iş­le­ri üs­tün­lik­le­re bes­len­sin!

Selbi MYRADOWA,

Döwletmämmet Azady adyndaky 
Türkmen milli dünýä dilleri 
institutynyň talyby.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok