Türkmen wekiliýeti Aral deňziniň meseleleri boýunça çykyş etdiler

Taýland Patyşalygynyň Bangkok şäherinde geçirilýän BMG-niň Aziýa we Ýuwaş ummany sebitleri boýunça Ykdysady we Durmuş Komissiýasynyň (UNESCAP) 79-njy mejlisiniň çäklerinde “Aral deňziniň” Türkmenistana ýetirýän täsiri atly ugurdaş çäresi geçirildi. Agzalan çärä BMG-nyň sekretarynyň orunbasary, Aziýa  Ýuwaş ummany sebitleri boýunça Ykdysady we durmuş  komissiýasynyň ýerine ýetiriji sekretary Armida Salsiah Alisjahbana, Türkmenistanyň, Täjigistanyň, Özbegistanyň  we Gazagystanyň UNESCAP-daky wekilleri, komissiýanyň öňdebaryjy bilermenleri gatnaşdy.

      Döwlet ÖWEZGELDIÝEW,
S.A.Nyýazow adyndaky
Türkmen oba hojalyk institutynyň talyby.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok