Russiýadan HALAL BILEN: Ruslar Yslam dünýäsini näme bilen geň galdyrar?

18-19-njy maýda Russiýanyň Kazan şäheri dünýädäki halal aşhanalaryň we senagatyň merkezine öwrüler. Yslam naharlaryny taýýarlamakda öňdebaryjy aşpezleriň bäsleşigi, iň täze önümleriň we hyzmatlaryň sergisi, dünýäniň 72 ýurdundan Halal pudagyndaky hünärmenleriň arasynda göni aragatnaşyk. Bularyň hemmesine «Russiýa – Yslam dünýäsi: Kazanforum 2023» XIV halkara ykdysady forumynyň geçiriljek ýerinde garaşylýar.

Uly göwrümli ykdysady forumyň çäginde «Halal» mowzugyna aýratyn üns bermek tötänleýin däldir. Global Halal senagatynyň ýyllyk dolanyşygy 2 trillion dollardan geçýär we Russiýa ösýän bazara we halal harytlaryň eksportyny ýylda 50% ýokarlandyrýan işjeň gatnaşyjylaryň birine öwrülýär. Saud Arabystany we Birleşen Arap Emirlikleri Russiýa Federasiýasynyň halal önümlerini iň köp sarp edijileriň arasynda.

«KazanForum 2022»-de Tatarstan Respublikasynyň Başlygy Rustam Minnihanow: «20 milliondan gowrak musulmanyň ýaşaýan Russiýasynyň Halal pudagy üçin uly geljegi bar. Mundan başga-da, bu diňe bir iýmit däl, eýsem syýahatçylyk, lukmançylyk, nysak, IT tehnologiýalary we başga-da köp zat» – diýip belläp geçdi.

Russiýa Federasiýasynda döredilen halal önümler we hyzmatlar babatynda Milli başarnyk merkezi täze eltip bermek mümkinçiligini giňeltdi. Milli we halkara talaplara laýyklykda önümleri kepillendirmek we daşary ýurtlara çykarmak bilen meşgullanar.

«KazanForum 2023»-e gatnaşyjylar – Russiýada Halal akkreditasiýa mazmunynyň ösüşi we önümleri Yslam ýurtlary bilen özara tanamak mehanizmi, Halal infrastrukturasy boýunça tejribe alyşmak we öňdebaryjy tejribäni ara alyp maslahatlaşarlar. Şeýle hem, maksatnama «Halal önümler we hyzmatlar» standartlaşdyrmak boýunça döwletara tehniki komitetiň mejlisini öz içine alýar.

Hünärmenler, dünýä azyk bazaryny Halal ülňülerine laýyklykda ösdürmegiň tendensiýalaryny, sarp edijileriň isleglerini üýtgetmegi, Russiýa Federasiýasyndan et, süýt, konditer önümleri we beýleki halal önümleri üpjün etmegiň aýratynlyklaryny we geljegini ara alyp maslahatlaşarlar. Şeýle hem meseleleriň arasynda: hünärmenleri taýýarlamagyň häzirki zaman ulgamyny döretmek we myhmansöýerlik pudagyny Halal standartlaryna laýyklykda ösdürmek – Russiýa sebitlerinde syýahatçylygyň täze ugry ýaly meseleler bar.

Forumyň 18-19-njy maýda geçiriljek esasy çäresi, halkara işewür gatnaşyklar we hyzmatdaşlygy ýola goýmak üçin meýdança bolan «Halal» standartyna laýyklykda Russiýanyň iň uly maýa goýum we infrastruktura taslamalar sergisi «Russiýa Halal Expo» bolar. Bu ýerde azyk we azyk däl önümler, lomaý we bölek söwda, inženerçilik, gurluşyk, moda we gözellik, maliýe we maýa goýum pudagyndaky halal hyzmatlar, syýahatçylyk, bilim, IT we saglygy goraýyş ýaly ugurlarda ýetilen sepgitler görkeziler.

19-21-nji maýda forumyň myhmanlary üçin halal senagaty Russiýanyň Halal bazaryndaky halkara ýarmarkasy – maşgala gezelençleri we üstünlikli söwda üçin meýdança bolar. Bu ýerde Halal önümler, egin-eşik, esbaplar, öý goşlary satuwa çykarylar.

Forumyň çäginde aşpezlik ýaryşy hem bolar – oňa 15 ýurtdan aşpez gatnaşar. Halal aşhana ussatlary 1500 inedördül metr çadyrda nahar taýýarlarlar. Türkiýe, Özbegistan, Azerbaýjan, Eýran, Saud Arabystany, Gyrgyzystan, Alžir, Moldowa, Russiýa, Päkistan, Liwan, Malaýziýa, Gazagystan we Tunisden gelen aşpezler öz başarnyklaryny görkezerler.

Forumyň başlamagynyň öňüsyrasynda 5 ýurtdan – Malaýziýadan, Türkiýeden, Özbegistandan, Eýrandan we Azerbaýjandan aşpezler iň oňat halal 3 kurs menýusyny taýýarlarlar. Kazan Forumyň myhmanlary gala agşamlyk naharynda täzelikleri synlarlar.

Maglumat:

«Russiýa – Yslam dünýäsi: KazanForum» Russiýa bilen Yslam dünýäsiniň ýurtlarynyň arasyndaky işewür gatnaşyklar üçin esasy meýdança. Forumyň maksady – Russiýa Federasiýasynyň sebitleri bilen 57 döwletden ybarat bolýan Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasynyň ýurtlarynyň arasynda söwda we ykdysady, ylmy we tehniki, bilim, jemgyýetçilik we medeni gatnaşyklary pugtalandyrmak.

XIV halkara ykdysady forumy «Russiýa – Yslam dünýäsi: KazanForum» 2023-nji ýylyň 18-21-nji maýynda (18-19-njy maý – işewürlik maksatnamasy, 20-21-nji maý – medeni) 2023-nji ýylda geçiriler.

Geçiriljek ýeri: Russiýa Federasiýasy, Tatarstan Respublikasy, Kazan, «Kazan sergisi» halkara sergi merkezi.

«KazanForum-2023»-de 140-dan gowrak mazmunly sessiýany goşmak bilen iki ýüz töweregi çäre geçiriler. Hünärmenleriň ara alyp maslahatlaşmak maksatnamasynda: Yslam maliýe we halal senagat, halkara hyzmatdaşlygy, logistika, senagat, durnukly ösüş we ESG, IT tehnologiýalary, innowasiýa we maýa goýumlary, ýaşlar telekeçiligi, kiçi we orta kärhanalar, zenanlaryň pikiri, bilim, lukmançylyk, sport we başgalar bar.

Programma barada has giňişleýin maglumat forumyň web sahypasynda: www.kazanforum.ru

Ali ÖWEZOW,

«Russiýa-Yslam dünýäsi: KazanForum 2023»
halkara ykdysady forumynyň
daşarky metbugat gullugy.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok