Tehnologiýa dünýäsiniň täzeliklerinden

ABŞ-da emeli intellekt meşhur tiz tagam zynjyrynda sargyt alyp başlar

Innowasion ösüş gör, nähili çalt hereket edýär! ChatGPT ýaly emeli intellekt durmuşymyzyň iň möhüm böleginiň birine öwrüldi. Şeýlelik bilen, «The Wall Street Journal» gazetiniň pikiriçe, «Google» we meşhur tiz tagam zynjyry «Wendy’s» awtoulag sargyt meýdançalarynda işlemek üçin täze emeli intellekt ChatGPT-ny synagdan geçirýärler. Täze tehnologiýanyň maksady, sargyt işini ýönekeýleşdirmek arkaly restoranlarda uzyn nobatlary azaltmakdan ybarat.

«Emeli intellekt bilen aragatnaşyk hakyky işgär bilen gürleşýän ýaly bolar» diýip, toruň müdiri Todd Penegor aýdýar. Bu söhbetdeşlik «Google»-dan tebigy dil modellerini ulanýar, ýöne tiz tagam zynjyrly önümleriň kömegi bilen okuw geçiriler. Emeli intellekt «Junior Bacon Cheeseburger» üçin «JBC» ýaly sargyt edende müşderileriň adatça ulanýan gysgaltmalaryny tanamak üçin taýýarlanýar. Wendy’s -niň «Google» bilen bilelikde döredilen bu ulgamynyň iýun aýynyň başynda amerikan restoranlarynyň birinde hödürlemek meýilnamasynyň bardygy habar berildi.

Alymlar yslary wirtual hakykatda geçirmek üçin enjam döretdiler

«Beihang» uniwersitetiniň we Gonkong şäher uniwersitetiniň gözlegçiler topary bilelikde wirtual hakykatda ys döretmek üçin enjamy döretdiler.

Gözlegçiler iki görnüşli enjam teklip etdiler: birinjisi göni burnuň aşagyna, ikinjisi ýumşak örtük görnüşli. Birinji görnüş iki dürli ys döretmäge ukyply, örtük ​​bolsa dokuza çenli. Iki görnüşde hem hoşboý ys almak üçin 1,44 sekuntda gyzýan ysly mum bar. Umuman alanyňda, alymlar rozmarin, mohito, ananas we imbir ýaly 30 dürli ysy öndürip bildiler. Olaryň arasynda heňlän etleriň we könelen garyndylaryň goşundysy hökmünde häsiýetlendirilýän durianyň ysy hem bar.

Täze «Apple Watch» akylly sagady «iPhone 13 Pro Max» derejeli prosessory alar

 «Apple» kompaniýasy eýýäm sentýabr aýynda akylly sagatlarynyň täze nesli bolan «Apple Watch Series 9» bilen tanyşdyrar. Şol bir wagtyň özünde, gyzykly tarapy, ol A15 çipi esasynda kämilleşdirilen prosessora esaslanar. Ýeri gelende aýtsak, häzirki «Apple Watch Series 8» 7-nji seriýa ýaly, «Apple S6» -a meňzeş çip ulanýar we kompaniýa ony 6-njy seriýada gaýtadan ulandy. Meşhur analitik Mark Gurmanyň pikiriçe, «Series 9» prosessory öňki nesilleriň könelen çözgüdi däl-de, «täze çip» bolar.

«Apple» täze akylly sagady bilen birlikde iň soňky nesli bolan «iPhone 15»-i hem hödürlär. Modeller USB-C birikdirijisini ulanjak kompaniýanyň smartfonlarynyň ilkinji önümi bolar.

Skolopendra adamlary süýrenýän robotlary döretmäge ruhlandyrdy

Jorjiýa Tehnologiýa Institutynyň alymlary robot öndürmekde üstünlik gazanmak üçin köpaýakly jandarlaryň üýtgeşik hereket stilinden ylham aldylar. Gözlegçiler, köp aýakly robotlaryň goşmaça duýgur ýa-da dolandyryş tehnologiýasy zerurlygy bolmazdan, tekiz bolmadyk barmasy kyn ýerlerde gezip biljekdigini anykladylar. Topar bu innowasiýanyň oba hojalygynda, kosmos gözleginde, gözleg we halas ediş işlerinde giňden ulanylyp biljekdigine ynanýar. Gözlegçiler giňişlikde artykmaçlyk diýilýän teoriýany işläp düzdüler, robotda jübüt aýak goşmaklyk çylşyrymly ýerlerde yzygiderli hereket etmek ukybyny ýokarlandyrýar. Diýmek, aýaklaryň köp bolmagy robotyň hereket etmegine we obýektleri ygtybarly daşamagyna mümkinçilik berýär. Bu täzeçe çemeleşmäniň esasy artykmaçlygy, roboty hakyky wagtda dolandyrmak üçin birnäçe datçigiň zerurlygyny aradan aýyrmagydyr. Gözleg we halas ediş ýa-da Mars ýaly daşky gurşaw gözlegleri ýaly programmalarda, datçikleriň gymmat ýa-da çalt üýtgeýän şertlere çalt jogap berip bilmeýän ýerlerinde, aýaklary artykmaç bolan sensorsyz roboty amaly çözgüt hökmünde hödürleýär.

Şatlyk PÄLWANOW,

Türkmen oba hojalyk institutynyň 1-nji ýyl talyby.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok