Gylyç Kulyýewiň 110 ýyllygyna bagyşlanan edebiýat agşamy geçirildi

Şu ýyl Türkmenistanyň halk ýazyjysy Magtymguly adyndaky döwlet baýragynyň eýesi, taryhçy alym Gylyç Kulyýewiň doglan gününe 110 ýyl dolýar. Şol mynasybetli “Diller dünýäsi” dil merkezinde Gylyç Kulyýewiň 110 ýyllygyna bagyşlanan edebiýat agşamy geçirildi.

Edebiýat agşamy ýazyjynyň döredijiligi barada has-da gyzyklanmak we edebiýat äleminde eden işleri, ýazan eserleri barada has giňişleýin tanyşmak maksadynda geçirildi.

“Diller dünýäsi” dil merkeziniň we Täze älem kitaphanasy tarapyndan gurnalan bu  edebiýat agşamyna gatnaşyjylar Gylyç Kulyýewiň ömri bilen has içgin tanyşyp onuň bitiren işleri, ýazan eserleri barada özara söhbet sapagyny guradylar.

Çykyş edenler:

In Ashgabat habarlar portalynyň baş redaktory Merdan Ataýew, TSTP-nyň işjeň agzasy Rahymberdi Kerimow, Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň talyby Akmuhammet Babekow we beýleki agşama jemlenenler çykyş etdiler, ýazyjy barada gyzykly maglumatlary paýlaşdylar.

   Belli türkmen ýazyjysy Gylyç Mämedowiç Kulyýewi göz öňüne getireniňde “döredijilik adamsy üçin tebigy zehin bilen utgaşýan irginsiz zähmetiň, daşyndan täsin biografiýanyň hem bolmagy zerurdyr” diýen ajaýyp sözler ýadyňa düşýär. Ýazyjy döredijilik meýdanyna aralaşmazdan ozal durmuşyň ullakan mekdebini geçen adam.

Gylyç Kulyýew 1913-nji ýylyň aprel aýynyň 14-ne Marynyň birinji (köne) Gökje obasynda daýhan maşgalada dünýä inýär. Ilkinji bilimi sowet mekdebinde alýar. Onuň kakasynyň adyna Gul burun aga diýer ekenler.

Ol öz ýaşan ömründe daşary ýurtlarda diplomatik işlerde işleýär;
Öňki  SSSR-iň Gürgendäki  wise-konsuly;
Owganystandaky ilçihananyň geňeşçisi;
Tunisdäki adatdan daşary we ygtyýarly baş ilçisi bolup işleýär. Ýazyjy şeýle jogapkärli işiň daşyndan çeper döredijilik bilen hem meşgullanypdyr.

Gylyç Kulyýewiň ýazan eserleri:

Akmuhammet Babekow ýazyjynyň eserleri barada gürrüňinde:
“Ýazyjynyň ilkinji powesti 1955-nji ýylda “Köpetdagyň aňyrsynda” ady bilen çykýar.
1964-nji ýylda “Ýowuz günler” romanynyň yzy üzülmedi, bu roman soňra “Magtymguly” ady bilen neşir edilýär. Mundan başga-da “Harasatly Kabul”, “Güljemal han”, “Gijigen ökünç”, “Gara kerwen”, “Emiriň ilçisi”, ”Ýanbermez Alžirli” atly romanlary biri-biri bilen sazlaşykly dowam edýär. Şeýle-de “Ene gazaby”, ”Nirdesiň bagtym?” atly powestleriň, “Afrikalynyň kasamy” atly dramanyň, “Wah siz erkekler!”, “Ýedi erkek bir zenan” atly komediýalaryň awtorydyr” diýip belläp geçdi.

 Şunlukda Gylyç Kulyýewiň ady Türkmen edebiýatynda öz ornuny eýeledi. Şu günki gün ýazyjynyň eserleriniň umumy tiražy 3 milliondan hem agýar.

 Bu gün ömri edebiýat bilen baglaşan ýazyjy Gylyç Kulyýew 110 ýaşynda. Oňa edebiýat äleminde bitiren işleri üçin Türkmenistanyň halk ýazyjysy diýen belent at dakylýar. Ol Magtymguly adyndaky döwlet baýragynyň hem eýesidir.      

Türkmen halk ýazyjysy Gylyç Kulyýew 1990-njy ýylyň sentýabr aýynyň 12-ne (12.09.1990) aradan çykýar.

Allamyrat GAPUROW,
Magtymguly adyndaky Türkmen
döwlet uniwersitetiniň talyby

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok