Türkmen ruhunyň almaz täji

Mag­tym­gu­ly­nyň şy­gyr­la­ry­nyň di­ňe bir ma­ny­sy däl, eý­sem, çe­per­çi­lik se­riş­de­le­ri, dil baý­lyk­la­ry ha­kyn­da hem bel­le­mek ge­rek. Goş­gu­la­ryň çe­per­çi­lik taý­dan ýo­ka­ry de­re­je­de be­ýan edil­ýän­di­gi­ni ede­bi­ýat­çy alym­la­ryň iş­le­rin­de gör­mek bol­ýar. Esa­san hem bu goş­gu­la­ryň hal­ka tä­sir­li bol­ma­gyn­da türk­men di­li­niň söz baý­lyk­la­ry­nyň uly or­ny bar. Şa­hyr ene di­li­mi­ziň söz baý­lyk­la­ry­ny ýer­lik­li peý­da­la­nyp, dö­re­di­ji­li­gi bi­len baý­laş­dy­ryp­dyr. Şeý­le­lik­de, pi­kir­ler, se­tir­ler saz­la­şyp ma­ny-maz­mun eme­le gel­ýär. Şeý­le us­sat­lyk bi­len Wa­ta­nyň was­py­ny ýe­tir­me­giň özi aý­ra­tyn äh­mi­ýe­te eýe­di­gi bi­len ta­pa­wut­lan­ýar.

Türk­men hal­ky­nyň akyl­dar şa­hy­ry Mag­tym­gu­ly Py­ra­gy­nyň bi­ze mi­ras go­ýup gi­den goş­gu­la­ry asyr­lar geç­se-de, bar­ha öwüş­gin alyp, kalp­la­ra röw­şen­lik çaý­ýar. Şa­hy­ryň baý ma­ny-maz­mun­ly goş­gu­la­ry wa­tan­sö­ýü­ji­li­gi, be­lent yn­san­per­wer­li­gi wasp ed­ýär. Şo­nuň üçin hem bu goş­gu­lar adam­za­dyň aňyn­da mü­di­mi ýer alyp ýa­şa­ma­gy­ny do­wam ed­ýär.

Türk­men ýaş­la­ry­na çuň­ňur bi­lim we asyl­ly ter­bi­ýe ber­mek­de şa­hy­ryň dö­re­di­ji­li­gi eg­sil­mez ha­zy­na­dyr. Mag­tym­gu­ly­nyň goş­gu­la­ry yn­san dur­mu­şyn­da uly ru­hy güýç bo­lup, ma­ny-maz­mu­ny bi­len kä­mil­lik ýo­lu­na dü­şür­ýär. Aja­ýyp se­tir­ler­de öňe sü­rül­ýän pi­kir­ler, paý­has­ly söz­ler dur­muş­da ter­bi­ýe ýo­lu­ny dö­red­ýär. Şo­nuň üçin hem şa­hy­ryň şy­gyr­la­ry ada­myň ru­hy dün­ýä­si­ni baý­laş­dyr­ýar, oňa ru­hy güýç ber­ýär.

Ha­wa, Mag­tym­gu­ly­nyň dö­re­di­ji­li­gi hal­ky­myz üçin eg­sil­mez ha­zy­na, ru­hy baý­lyk. Ol yn­san­la­ry ter­bi­ýe­le­mek­de hiç bir dö­wür­de hem öz äh­mi­ýe­ti­ni ýi­tir­män gel­ýär. Dö­re­di­ji­li­gi bi­len yn­san ru­hu­ny baý­laş­dyr­ýan Mag­tym­gu­ly Py­ra­gy ha­kyn­da ýa­zy­lan yl­my iş­ler hem, ma­ka­la­lar hem dil­çi alym­la­ryň, ede­bi­ýat­çy­la­ryň ün­sü­ni çek­ýär. Umu­man aý­da­ny­myz­da, şa­hy­ryň dö­re­di­ji­li­gi bi­len bir ha­tar­da, ede­bi­ýat yl­myn­da al­nyp bar­lan iş­le­riň özi hem uly äh­mi­ýe­te eýe­dir. Bu­la­ryň hem­me­si­ni öw­ren­mek, gel­jek ne­sil­le­re ýe­tir­mek bi­ziň her bi­ri­mi­ziň asyl­ly ýö­rel­gä­mi­ze öw­rül­di.

Akyl­dar şa­hy­ryň ar­zuw­la­ry aja­ýyp döw­rü­miz­de ha­syl bol­dy. Bu gün­ki gün türk­men hal­ky ag­zy­bir­lik­de be­ýik ösüş­le­re eýe bol­ýar. Şeý­le aja­ýyp dö­wür­de hem Mag­tym­gu­ly Py­ra­gy­nyň dö­re­di­ji­li­gi­ni yl­my esas­da öw­ren­ýä­ris, ýaş ne­sil­le­re wa­gyz ed­ýä­ris. Mu­nuň özi mil­li ýö­rel­ge­le­riň ro­waç­lan­ma­gy­na, ýaş ne­sil­le­ri wa­tan­sö­ýü­ji­lik ru­hun­da ter­bi­ýe­le­mä­ge oňat tä­sir ed­ýär.

Bahar ANNAÝEWA,

Döwletmämmet Azady adyndaky
Türkmen milli dünýä dilleri
institutynyň talyby.

Başga Habarlar

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok