Ömre ýol beriň!

Durmuşda her hili ýagdaý bolup bilýär. Kimdir biriniň garaşylmadyk ýagdaýda şikes almagy ýa-da haýsydyr bir nähoşluga ýa-da şuňa meňzeş zatlara ýolukmagy mümkin. Şonuň üçin hem «Tiz kömege» ugurdaş ulaglaryň sürüjileri «Tiz kömek» ulagyna ýol bermeli!

Ýatdan çykarmaň! Siz haýsydyr bir ulaga däl-de, bir ömre ýol berýärsiňiz!

Mähriban ildeşler! Her minudy, hatda sekundy hasaply «Tiz kömege» ýol berip, ýene bir adamyň bu dünýäde galmagyna sebäp boluň!

«Bilgirje»

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok