Türkmenistanyň iň oňat küştçüleri 27-nji fewralda bir ýere jemlener!

Aşgabat şäherinde 27-nji fewralda esasy küşt ýaryşy başlar. Onda Türkmenistanyň iň oňat küştçülerinden 14-si, şol sanda birnäçe grossmeýsterler we halkara ussatlar oýnar.

Häzir, 2023-nji ýylyň küşt marafony, ýaşlaryň arasynda Türkmenistanyň birinjiligi ugrundaky oýunlar (8, 10 we 12 ýaşa çenli oglanlar we gyzlar) Aşgabatda dowam etdiriler.

Çagalar çempionatyna ýurdumyzyň ähli künjeginden köp sanly küştçüler gatnaşarlar. Galyberse-de, Türkmenistanyň küşt taryhynda ilkinji gezek FIDE reýtingi onuň netijeleri boýunça hasaplanar.

Resmi halkara reýtingi yzarlamak we ony ýokarlandyrmak islendik ýaş küştçi üçin iň gowy itergidir!

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok