Serdar Berdimuhamedowa goşun generaly diýen harby at dakyldy

Türkmenistanyň Mejlisiniň karary bilen Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 81-nji maddasyna laýyklykda, Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Serdar Gurbangulyýewiç Berdimuhamedowa goşun generaly diýen harby ady dakyldy.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok