Binagärlik we gurluşyk institutynyň mugallymlary ýüzüjileriň arasynda ýeňiji boldy

Professor-mugallymlaryň arasynda geçirilýän spartakiadada TDBGI-niň mugallymlary Öwezmyradow Esenmyrat we Ataýew Suleýman toparlaýyn I oruna mynasyp boldylar. Spartakianyň beýleki sport ugurlary boýunça ýaryşlar dowam edýär.

Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň professor-mugallymlaryň arasynda «Türkmenistan – ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy» atly sport ýaryşlaryň düzüminde sportuň suwda ýüzmek görnüşi boýunça geçirilen ýaryşda Türkmen döwlet binagärlik gurluşyk institutynyň mugallymlar topary Öwezmyradow Esenmyrat, Ataýew Suleýman I oruna mynasyp boldylar.

«Türkmenistan – ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy» atly spartakiadanyň bu ýyl 12-njisi geçirilýär. Sportyň 7 görnüşi boýunça 20 sany ýokary okuw mekdepleriniň professor-mugallymlarynyň toparlaýyn özara ýaryşýarlar.

Gyşky dynç alyş möwsüminde Aşgabatda geçirilýän bu ýylky sport çäresine Mary welaýatyndan Türkmenistanyň Döwlet Energetika institutynyň woleýbol topary hem gatnaşdy.

Ýaryşlar 2023-nji ýylyň 2-nji fewralyna çenli dowam eder.

Bu köpugurly sport çäresi Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komiteti, Türkmenistanyň Bilim ministrligi, «Türkmenistan» Ýaşlar bedenterbiýe-sport guramasy bilen bilelikde geçirilýär.

«Türkmenistan – ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy» atly sport ýaryşlary 2009-njy ýyldan bäri geçirlip gelýär. Pandemiýa sebäpli 2 ýyl ýaryşlara arakesme berlipdi.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok