Ýaşlara ynam – gelejege ynam

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwri hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ýaşlarymyzyň durmuşynda bagtly pursatlara beslenýär. Ajaýyp ýylymyzyň şygarynyň «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip yglan edilmegi hem munuň şeýledigini aýdyňlygy bilen tassyklaýar.

Ýaşlar syýasatynyň üstünlikli durmuşa ornaşdyrylmagy bilen, ýaşlarda milli däp-dessurlarymyza, edim-gylymlarymyza, baý medeni mirasymyza çäksiz söýgini kemala getirmekde, olaryň sarpalanmagyny we gorap saklanylmagyny gazanmakda rowaç ädimler ädilýär. Bu babatda hormatly Prezidentimiziň türkmen halkyna Täze ýyl Gutlagynda: «Garaşsyz Watanymyza buýsanjymyzy, nurana ertirlere ynamymyzy, aýdyň maksatlarymyzy belentde tutup, biz ýetip gelen 2023-nji ýyla «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýip at berdik» diýen sözleriniň many-mazmuny juda çuňdur.

Ýylymyzyň şygarynyň bagtyýar ýaşlar bilen baglanyşdyrylmagynyň örän uly manysy bar. Ýaşlar döwrümizi täze-täze belentliklere ýetirmegiň arzuwynda ýaşaýarlar. Olarda öz maksatlaryna ýetmäge, döwrebap bilim almaga, işlemäge, döretmäge, dürli ugurlarda ýurdumyz üçin bähbitli hyzmatdaşlygy amala aşyrmaga ukyp-başarnyk ýeterlik. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň batly ösüşlerini üstünlikli dowam etdirmek üçin döredilen binýat berk, ýollar giň we açyk. Biri-birinden zyýada gelýän ýyllarymyz, ajaýyp zamanamyz jemgyýetde her birimiziň öz mynasyp ornumyzy tapmak, ygtybarly geljegimizi üpjün etmek üçin ajaýyp mümkinçilikleri açýar.

«Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» ýaşlara bildirilýän uly ynamyň döwrüdir. Döwletimiziň ýaş nesillerine okamaga, öwrenmäge giň mümkinçilikleri döredip berýän Arkadagly Serdarymyzyň jany sag, ömri uzak bolsun, tutýan tutumly işleri elmydama rowaçlyklara beslensin!

Bägül BAÝRAMOWA,

Döwletmämmet Azady adyndaky
Türkmen milli dünýä dilleri
institutynyň mugallymy.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok