Aşgabatda halkara internet olimpiadalary geçiriler

Türkmenistanyň ýokary okuw mekdeplerinde okaýanlarynyň dürli talyplar olimpiadalaryna gatnaşmagy ýurdumyzyň bilim edaralarynyň abraýyny, derejesini we bäsdeşlige ukyplylygyny has-da ýokarlandyrýar.

2023-nji ýylyň «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip atlandyrylmagy 2023-nji ýylda talyp ýaşlara öz bilim we döredijilik zehinini ýüze çykarmaga täze mümkinçilikler dörediler.

Häzirki wagtda ýurdumyzda türkmen talyplarynyň we daşary ýurtlaryň ýokary okuw mekdepleriniň wekilleriniň gatnaşmagynda olimpiadalary guramaga hem-de geçirmäge taýýarlyk görülýär, olar ylym ulgamynda halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmäge ýardam eder.

Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň 23 — 28-nji apreli aralygynda Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetinde talyplaryň arasynda III Açyk halkara matematika olimpiadasyny ilkinji gezek Aşgabat şäherinde geçirmek göz öňünde tutulýar.

Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynda 2023-nji ýylyň 12-nji aprelinde makroykdysadyýet, 16-njy maýynda dünýä ykdysadyýeti dersleri boýunça Açyk halkara internet olimpiadasyny sanly ulgam arkaly geçirmek meýilleşdirilýär.

Süleýman BERDINIÝAZOW,

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk
institutynyň talyby.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok