Türkmenistanda mekdep okuwçylarynyň arasynda ders bäsleşikleri dowam edýär

Şu günler paýtagtymyzda we welaýatlarymyzda mekdep okuwçylarynyň arasynda «Altyn asyryň altyn zehinleri» atly ders bäsleşikleriniň etrap, şäher tapgyrlary geçirilýär.

Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan her ýyl däbe öwrülip geçirilýän bäsleşiklere onuň deslapky tapgyrynda öňe saýlanan mekdep okuwçylarynyň ýüzlerçesi gatnaşýar. Ylym-bilimden paýy ýetik, zehinli ýaşlar okuw dersleriniň 10-a golaýy boýunça bäsleşýärler.

Ders bäsleşikleriniň geçişine tejribeli bilim işgärlerinden düzülen eminler toparlary adalatly gözegçilik edýäler. Öňdäki orunlary eýelän okuwçylara guramaçylar tarapyndan Diplomlar, gymmat bahaly sowgatlar gowşurylýar.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok