Emeli aň «Midjourney» bilen hakyka meňzeş suratlar döredilýär

Soňky döwürde emeli aň bilen surat çekmek örän meşhur boldy. Esasanam bu ugurda «Midjourney» özüni tanatmagy başardy. Onuň döreden dürli suratlary sungat söýüjileri haýran galdyrýar.

«Midjourney» ýazylan teksti wizual görnüşe öwürmek arkaly birnäçe suratlar we dizaýn işlerini ýerine ýetirýär. «Midjourney» arkaly surat ýa-da özboluşly dizaýn işlerini döretmek üçin teksti düşnükli bolar ýaly dilde ýazmak ýeterlikdir. Emeli aň «Midjourney» häzir beta ýagdaýynda bolup, ol «Discord» sosial platformasy arkaly hyzmat berýär.

«Midjourney» ulanyjylaryň ýazan sözlerini birnäçe sekuntda gaýtadan işleýär we ýazylan sözleriň dört sany wizual görnüş görnüşini ulanyja hödürleýär. Emeli aň «Midjourney» tehnologiýa dünýäsinde häzirden uly seslenmä eýe boldy. Bu emeli aňyň üsti bilen ulanyjylar birnäçe ýylda hat-da birnäçe aýda döretmek isleýän sungat eserlerini birnäçe sekuntlaryň dowamynda döredip bilerler.

Emeli aň «Midjourney»-iň «Discord» sosial platformasyndaky şahsy hasabyna agza bolmazdan 25 sany mugt surat döredip bolýar. Has köp mazmun öndürmek üçin tölegli abuna ýazylmaly. Emeli aň platformasy David Holz diýen adam tarapyndan dolandyrylýar.

Ybraýym GULYÝEW,

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk
institutynyň talyby.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok