Sport — sagdyn ýaşaýşyň girewi

Sport — ru­hu­be­lent­li­ge ba­dal­ga, sport — bag­ta ýa­ran bol­ma­gyň sal­gy­sy. Spor­ta öm­rü­ni bag­lan yn­san­la­ryň mak­sat­la­ry asyl­ly, ar­zuw­la­ry wy­sal­ly bol­ýar. Hut şo­nuň üçi­nem bi­ziň ýur­du­myz­da spor­tuň we be­den­ter­bi­ýä­niň ös­dü­ril­me­gi­ne aý­ra­tyn äh­mi­ýet be­ril­ýär. Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­my­zyň ba­şy­ny baş­lan sport tag­ly­ma­ty Ar­ka­dag­ly Ser­da­ry­myz ta­ra­pyn­dan my­na­syp do­wam et­di­ril­ýär. Şo­nuň ne­ti­je­sin­de türk­men spor­ty be­lent ba­dal­ga­ly ösüş­le­re ýa­ran bol­ýar.

Sport bagtyň, bagtyýarlygyň kepili we parahatçylygyň ilçisi saýylýar. Arkadagly Serdarymyzyň sporty döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugruna öwürmegi, biziň buýsançly başymyzy göge ýetirýär.

Halkymyzyň saglygyny goramak, ýaş nesilleriň bagtyýar durmuşyny üpjün etmek babatda taýsyz tagallalary edýän hormatly Prezidentimiz köpçülikleýin bedenterbiýäni, olimpiýa hereketini, ýokary netijeli sporty ösdürmegi hemişe üns merkezinde saklaýar. Şol tagallalaryň netijesinde ýurdumyzyň sebitlerinde dünýä ölçeglerine laýyk gelýän iri sport desgalary, stadionlar, sport mekdepleri, atçylyk sport toplumlary gurlup, ulanylmaga berildi. Sebitde deňi-taýy bolmadyk Olimpiýa şäherçesi, Golf sport toplumy bolsa ak mermerli paýtagtymyzyň binagärlik gözelliginiň aýrylmaz bölegine öwrüldi. Arkadagly Serdarymyzyň sporty ösdürmekdäki şeýle giň gerimli işleri berkarar Diýarymyzy halkara derejeli sport ýaryşlarynyň geçirilýän mekany hökmünde dünýä tanatdy.

Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalarynyň ýaş nesilleriň sporta bolan höwesini has-da artdyrýandygy bizi diýseň begendirýär. Sebäbi indi sportuň dürli görnüşlerine höwes bildirýän, sagdyn durmuş ýörelgesine berk eýerýän ýaşlaryň hatary görnetin artdy. Olaryň sportuň dürli ugurlary boýunça ukyp-başarnyklary aýdyň ýüze çykyp, uly tejribe toplaýarlar.

Ruhy we beden taýdan sagdyn nesilleriň kemala gelmegi üçin ähli şert-mümkinçilikleri döredýän Arkadagly Serdarymyzyň jany sag, ömri uzak bolup, berkarar Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan beýik işleri hemişe rowaçlyga beslensin!

Ödegeldi NURYMOW,

Döwletmämmet Azady adyndaky
Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň
Bedenterbiýe kafedrasynyň mugallymy.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok