Türkmenistanyň halk artisti Orazgül Gurdowa 70 ýaşady

22-nji noýabrda, Türkmenistanyň halk artisti Orazgül Gurdowa 70 ýaşady. Halypanyň 70 ýaş ýubileý toýy mynasybetli Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynda aýdym-sazly dabaraly konsert geçirildi. Oňa ýurdumyzyň medeniýet we sungat işgärleri, artistler, aýdymçylar we halypanyň diňleýjileri gatnaşdylar.

Dabarada Türkmenistanyň halk artisti Orazgül Gurdowanyň doglan güni bilen gutlap, Türkmenistanyň Gahrymany Gözel Şagulyýewa, Türkmenistanyň halk artistleri Öwez Gelenow, Halbike Dowyýewa, Kadyr Atabaýew, Mährigözel Annageldiýewa, Baýrammyrat Kerimow, Türkmenistanyň at gazanan artistleri Atamyrat Ataýew, Gülşat Meňliýewa, Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynyň artistleri Tuwakbibi Köçekowa, Ýazbibi Sapargeldiýewa, Daşoguz welaýatynyň Nurmuhammet Andalyp adyndaky döwlet sazly drama teatrynyň sahna ussatlary we beýlekiler ýürek arzuwlaryny beýan etdiler.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok