“Parahatçylygyň ýaş çaparlary” täze möwsümine badalga berdi.

“Parahatçylygyň ýaş çaparlary” atly akyl-paýhas bäsleşiginiň nobatdaky möwsümi başlady.

Sişenbe güni türkmen milli diplomatiýasynyň mekdebi bolan Halkara gatnaşyklary institutynda Ýaş diplomatlar mekdebiniň guramagynda “Parahatçylygyň ýaş çaparlary” atly akyl-paýhas bäsleşiginiň II möwsüminiň 1-nji oýny geçirildi.

Bäsleşik 5 menzilden ybarat bolup, oýun “Gadymy Marguşdan Parfiýa çenli: Parahatçylyk sungatynyň siwilizasion ýörelgeleri” temasy boýunça geçirildi. Akyl-paýhas bäsleşigine jemi ýurdumyzyň zehinli okuwçylaryndan 16-sy gatnaşdy. Bäsleşigiň netijesinde 4 sany okuwçy bäsleşigiň indiki tapgyryna gatnaşmaga hukuk gazandy.

Belläp geçsek, akyl-paýhas bäsleşiginiň bu möwsüminiň 1-nji oýnunda 3-nji menzilde soraglar we jogaplar iňlis dilinde alnyp baryldy. Bu bolsa mekdep okuwçylarynyň dil baýlygyny artdyrmaga ýardam berdi.

Bäsleşigiň indiki tapgyryna gatnaşmaga hukuk gazanan okuwçylar:

  1. Yhlas Hallyýew (Maýa Kulyýewa adyndaky türkmen milli konserwatoriýasynyň ýanyndaky ýörite sazçylyk mekdep-internatynyň 11-nji synp okuwçysy)
  2. Wepa Rozyýew (Aşgabat şäherindäki Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky ýöriteleşdirilen umumybilim berýän mekdep-internatynyň 11-nji synp okuwçysy)
  3. Hezretaly Myradow (Aşgabat şäheriniň 32-nji orta mekdebiniň 11-nji synp okuwçysy)
  4. Dawut Gezerow (Mary welaýatynyň Mary şäheriniň iňlis dili we ynsançylyk ugurly okuw derslerini çuňlaşdyrylyp öwredilýän ýöriteleşdirilen welaýat mekdebiniň 11-nji synp okuwçysy)

KAKAGELDI AKMYRADOW,
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň
Halkara gatnaşyklary institutynyň talyby

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok