Milli dil Konsepsiýasy – bilim ulgamyny kämil derejede ösdürmegiň baş binýady

Gahryman Arkadagymyzyň öňdengörüjilikli pähim-paýhasy bilen 2017-nji ýylyň 22-nji dekabrynda esaslandyrylan «Türkmenistanda daşary ýurt dillerini okatmagy kämilleşdirmegiň Konsepsiýasy» häzirki ajaýyp zamanamyzda – Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hem, türkmen halk aýtgylarynda «Ata kesbi – ogla halal», «Ata dünýäsi – ogla gönezlik» diýilişi ýaly, hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda üstünlikli durmuşa geçirilýär.

Arkadagly Serdarymyzyň «Halkyň Arkadagly zamanasy ýyly» diýlip atlandyrylan 2022-nji ýylyň 1-nji sentýabrynda «Bilimler we talyplar güni» mynasybetli ýurdumyzyň mekdep okuwçylaryna, talyp ýaşlaryna, mugallymlaryna we bilim işgärlerine iberen gutlagynda: «On iki ýyllyk umumy orta bilime geçmegiň, sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň, daşary ýurt dillerini okatmagy kämilleşdirmegiň, tebigy we takyk ylmy ugurlara degişli dersleri okatmagy kämilleşdirmegiň konsepsiýalaryna laýyklykda, bilim işini dünýä ölçeglerinde has-da kämilleşdirýäris, sanly bilimi ösdürýäris.» – diýip bellemekligi hem, eziz diýarymyzda «Türkmenistanda daşary ýurt dillerini okatmagy kämilleşdirmegiň Konsepsiýasyna» täze ajaýyp zamanamyzyň – Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan iň möhüm ugurlarynyň biri hökmünde aýratyn üns berilýändigini görkezýär.

Hormatly Prezidentimiziň «Türkmenistanda daşary ýurt dillerini okatmagy kämilleşdirmegiň Konsepsiýasyny» ýurdumyzyň bilim ulgamyny kämil derejede ösdürmegiň baş binýadyna öwürmeklik babatdaky taýsyz tagallalarynyň netijesinde, «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasynyň»  esasynda 2022 – 2028-nji ýyllarda  türkmen ýaşlarynyň öz ene dili bilen bir hatarda  daşary ýurt dillerini  düýpli bilmeklerini gazanmaklyk maksady bilen daşary ýurt dillerini öwretmekligiň häzirki zaman usullaryny milli bilim ulgamyna işjeň ornaşdyrmaklyk meýilleşdirilýär.

Goý, ýurdumyzda ylym-bilim ulgamyny hemme taraplaýyn ösdürip, ýaşlarymyzyň döwrebap bilim almaklary üçin taýsyz tagallalary edýän Arkadagly Serdarymyzyň jany sag, belent başy aman bolsun! Alyp barýan işleri hemişe rowaç alsyn!

Göwher MÄTÝAKUBOWA,

Döwletmämmet Azady adyndaky
Türkmen milli dünýä dilleri
institutynyň uly mugallymy.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok