Belgiýa hepde-de 4 gün iş meýilnamasyna başlady

Belgiýa döwleti hepde-de 4 gün iş meýilnamasyna başlady. Bu düzgün şu günden ýurtda doly ýagdaýda güýje girdi.

Degişli şertnama laýyklykda, işgärler iş berijiden 4 gün işlemek mümkinçiligini alarlar. Iş beriji razy bolsa, işgär 38 sagatlyk iş möhletini 5 günüň ýerine 4 günüň içinde tamamlap biler.

Ýurtda 4 gün iş meýilnamasynyň başlamagy bilen dürli pudaklarda zähmet çekýän işgärler hepdäniň dowamynda 3 gün dynç alyp bilerler. Iş berijileriň bu meýilnamany ret etmek hukugy bar. Ýöne ret etmek çynlakaý sebäplere esaslanmalydyr.

Käbir edaralar we guramalar bu düzgüni tankytlaýarlar we munuň ýaramaz täsirlere getirip biljekdigini aýdýarlar.

Atajan EÝÝUP,
habarçy, žurnalist.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok