Serdar Berdimuhamedow resmi sapar bilen Birleşen Arap Emirliklerine geldi

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow iki günlük resmi sapar bilen Birleşen Arap Emirliklerine geldi. Belläp geçsek, Türkmenistanyň Prezidentimiziň bu dostlukly ýurda iň ýokary döwlet wezipesinde amala aşyrýan ilkinji saparydyr.

Döwlet Baştutanymyzyň uçary Abu-Dabi şäheriniň Halkara howa menziline gelip gondy. Bu ýerde Türkmenistanyň hem-de Birleşen Arap Emirlikleriniň Döwlet baýdaklary galdyryldy, Hormat garawuly nyzama düzüldi. Belent mertebeli türkmen myhmanyny BAE-niň degişli wekili, şeýle-de Türkmenistanyň resmi wekiliýetiniň agzalary garşyladylar. Soňra howa menziliniň «Prezident» terminalynyň hormatly myhmanlar zalynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow bilen Birleşen Arap Emirlikleriniň resmi wekiliniň gysga wagtlyk söhbetdeşligi boldy.

Saparyň birinji gününiň maksatnamasyna laýyklykda, Türkmenistanyň we Birleşen Arap Emirlikleriniň döwlet Baştutanlarynyň gatnaşmagynda giňeldilen hem-de ikiçäk düzümde türkmen-emirlikler gepleşikleriniň geçirilmegine garaşylýar. Ýokary derejeli duşuşyklar tamamlanandan soňra alşyljak ikitaraplaýyn resminamalar bolsa döwletara gatnaşyklarda ozal hereket edýän ylalaşyklaryň 60-dan gowragynyň üstüni ýetirer. Günüň ikinji ýarymynda hormatly Prezidentimiziň dostlukly ýurduň beýleki resmi wekilleri bilen ikitaraplaýyn duşuşyklary meýilleşdirilýär.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok