«Syýasat we jemgyýet» ylmy-nazaryýet žurnalynyň nobatdaky sany çykdy

Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Baş arhiw müdirliginiň Türkmenistanyň Prezidentiniň Arhiw gaznasy tarapyndan neşir edilýän «Syýasat we jemgyýet» atly ylmy-nazaryýet žurnalynyň nobatdaky sany çapdan çykdy.

Žurnalyň täze sanynda Garaşsyzlygyň 30 ýylynda gazananylan üstünlikler, habarlar, maglumatlar, ykdysadyýeti döwrebaplaşdyrmak we sanlylaşdyrmak, döwlet dolandyryşyny kämilleşdirmek, ylym-bilimi, medeniýeti, saglygy goraýşy we sporty ösdürmek ýaly birnäçe ugur boýunça ylmy we statistiki häsiýetli makalalar şeýle-de durnukly ösüş maksatlary, ýurduň nebitgaz pudagynyň ösüşi baradaky meseleler bar.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok