Sapardurdy Toýlyýew Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň prezidenti wezipesinden boşadyldy

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Sapardurdy Toýlyýewi Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň prezidenti wezipesinden boşatmak hakynda Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň umumy ýygnagynyň 2022-nji ýylyň 29-njy sentýabrynda çykaran 9/1 belgili çözgüdi tassyklanyldy.

Başga Habarlar

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok