Ykdysadyýeti maksatnamalaýyn ösdürmegiň möhüm orny

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe milli ykdysadyýeti dünýäniň öňdebaryjy döwletleriniň ösüş derejesine ýetirmek, ykdysady pudaklaryň ählisinde oňyn netije görkezen öňdebaryjy tilsimatlary, dolandyryş usullaryny netijeli ornaşdyrmak wezipeleri Türkmenistanyň hormatly Prezidentiniň ykdysady syýasatynyň esasy ugurlaryny kesgitleýär. Ýurdumyzda kabul edilen durmuş-ykdysady ösüş maksatnamalarynda bu ugurlarda ýerine ýetirilmeli işleriň, durmuşa geçirilmeli toplumlaýyn çäreleriň giň sanawy öz ornuny tapdy. «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022–2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyny», bu ugurdaky düýpli maksatnamalaryň esasylary hökmünde görkezmelidiris. Milli Maksatnamanyň wezipeleriniň hatarynda, hususan-da bazar ykdysadyýetiniň özgerýän şertlerine laýyklykda döwlet dolandyryş ulgamyny yzygiderli kämilleşdirmek, ýurdumyzda makroykdysady durnuklylygy berkitmek, döwrebap tehnologiýalar we öňdebaryjy dünýä tejribesi esasynda tebigy baýlyklaryň netijeli peýdalanylmagyny gazanmak, milli ykdysadyýetiň bäsleşige ukyplylygyny yzygiderli ýokarlandyrmak ýaly möhüm maksatlar öňe sürülýär.

Ýurdumyzda ykdysady pudaklaryň ýokary depginli ösmegini üpjün etmek maksady bilen ýeterlik maliýe serişdeleri toplanylýar. Milli maksatnamada göz öňünde tutulan çäreleriň üstünlikli durmuşa geçirilmegini üpjün etmeklik Türkmenistanyň maýa goýum syýasatynyň baş maksady bolup durýar. Şunuň bilen baglylykda, maýa goýumlaryny çekmek üçin amatly şertleri döretmek, maýadarlaryň hukuklaryny ygtybarly goramak, döwlet serişdeleriniň maýa goýumlarynda peýdalanylyşynyň netijeliligini ýokarlandyrmagyň ýörelgelerini işläp düzmek, daşary ýurtly maýadarlar bilen ýerli kärhanalaryň arasynda söwda, maliýe-ykdysady logistikany kämilleşdirmek we önümçilik-ýerlemek gatnaşyklaryny ösdürmek, ilatyň wagtlaýyn erkin serişdelerini maýa goýum çeşmesi hökmünde peýdalanmak, döwlet we paýdarlar täjirçilik banklaryny maýa goýum işlerine giňden çekmek ýaly wezipeler ileri tutulýan ugurlar hökmünde bellenilýär. Olaryň üstünlikli durmuşa geçirilmegine milli maliýe-bank ulgamynyň düzümlerine aýratyn orun degişlidir.

Ýurdumyzyň ösüşiniň häzirki tapgyrynda döwrebap tehnologiýalary we innowasiýalary ulanýan önümçilikleri döretmek, dolandyryşyň has kämil usullaryny ulanmak aýratyn ähmiýete eýe bolup durýar. Halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini gowulandyrmaga we ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny pugtalandyrmaga gönükdirilen özgertmeleriň durmuşa geçirilmegi bu ugurda täze belentliklere ýetmäge kuwwatly itergi berer.

Merdan YMAMOW,

Türkmen döwlet maliýe institutynyň talyby.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok