Kämil innowasiýalaryň ykdysadyýeti ösdürmekdäki orny

Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen berkarar ýurdumyzyň jemgyýetçilik we döwlet durmuşunyň ähli ugurlarynda ähli ugurlarda innowasiýalaryň ulanylmagyna uly üns berilýär, innowasiýalar döwlet syýasatynyň esasy ugurlarynyň biri hasaplanylýar. Ykdysady ulgama girýän ähli kärhanalar dünýäniň iň täze tehnikasy we tehnologiýalary bilen üpjün edilýär. Innowasiýalaryň durmuşa ornaşdyrylmagy milli ykdysadyýeti pugtalandyrmaga, ilatyň durmuş hal-ýagdaýyny hil taýdan özgertmäge mümkinçilik berýär.

Arkadagly Serdarymyzyň baştutanlygynda durmuşa geçirilýän öňdengörüjilikli we çuňňur oýlanyşykly maliýe, ykdysady özgertmeler ykdysadyýetiň düzümindäki ähli ulgamlaryň ykdysady kuwwatynyň artmagyna, ýurdumyzyň bazarlarynda haryt bolçulygyny döretmäge we durnukly ykdysady ösüşi gazanmaga gönükdirlendir. Ýurdumyzda «Innowasiýa işi hakynda», «Döwlet ylmytehniki syýasaty hakynda», «Ylmy-tehnologiýa parklary hakynda» Türkmenistanyň kanunlarynyň we beýleki birnäçe kanunlaşdyryjy hukuk namalarynyň kabul edilmegi innowasiýalaryň möhüm ähmiýete eýedigine şaýatlyk edýär.

Kämil innowasiýalaryň önümçilikde ulanylmagy ozal öndürilmeýän täze harytlary öndürmäge, ýerine ýetirilmeýän aýratyn täze hyzmatlaryň, täze bilimiň, dolandyrmagyň täze usullarynyň döremegine getirýär, bazarda bäsleşik ukybyny ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýär. Bu bolsa, harytlaryň we hyzmatlaryň özüne düşýän gymmatyny peseltmäge, zähmet öndürijiliginiň ýokarlanmagyna, zähmetiň gurluşyny kämilleşdirmeklige, sarp ediş çykdajylaryň möçberini tygşytlamaga, önümçilikde öndürilýän harytlaryň hilini ýokarlandyrmaga, düşewüntliligi artdyrmaga ýardam berýär. Bir söz bilen aýdanyňda, ýokary ykdysady netijeleri gazanmakda innowasiýalaryň ähmiýeti uludyr.

Ykdysadyýeti ösdürmekde innowasiýalaryň netijeli ulanylmagy ykdysadyýetiň ähli ugurlaryna oňyn täsir etmegiň işjeň guralydyr, ilatyň ýaşaýyş-durmuş hal-ýagdaýyny has-da ýokarlandyrmagyň girewidir. Ilatyň ýaşaýyş abadançylygynyň ýokarlanmagy bolsa, hormatly Prezidentimiziň häzirki amala aşyrýan özgertmeleriniň baş maksadydyr.

Medine ŞAGELDIÝEWA,

Türkmen döwlet maliýe institutynyň talyby.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok