Welaýat merkezlerinde gurlan Ýolagçy awtomenzilleri açylyp ulanylmaga berildi

Şu gün ýurdumyzyň Balkan, Daşoguz, Lebap we Mary welaýatlarynyň merkezlerinde gurlan döwrebap Ýolagçy awtomenzilleri dabaraly ýagdaýda açylyp, ulanylmaga berildi. Açylyş dabaralaryna Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly gatnaşdy.

Mary welaýatyndaky Ýolagçy awtomenziliniň gurluşygy «Muhammet-Balkan» hojalyk jemgyýeti tarapyndan amala aşyryldy. Onuň kuwwatlylygy bir gije-gündizde 700 ýolagça niýetlenip, ol ýurdumyzyň sebitleriniň arasynda üznüksiz awtobus, döwlet taksileriniň gatnawlaryny üpjün eder. Ýolagçy awtomenziliniň umumy meýdany 3 gektara barabardyr. Desganyň birinji gatynda 140 ýolagça niýetlenen garaşylýan zal, ýolagçylar üçin iki sany çykalga, sorag-jogap nokady, awtobus, demir ýol we howa gatnawlary üçin petek satyş kassalary, iş otaglary, goş saklanýan kamera, garbanyşhana, dermanhana, lukmançylyk otagy, aragatnaşyk otagy, dükanlar, market we beýleki desgalar ýerleşýär. Baş binanyň ikinji gatynda çagaly ýolagçylar üçin zal, çagalar üçin oýun meýdançasy, gözellik salony, kafe, kömekçi otaglar, eneler we çagalar otagy, namaz otaglary, dükanlar göz öňünde tutulypdyr. Awtomenzil desgasynyň açyk awtoduralgalarynyň meýdany 2150 inedördül metre deň bolup, bir wagtyň özünde 100 sany ýeňil awtoulag üçin niýetlenendir. Üsti ýapyk duralgalaryň meýdany bolsa 2100 inedördül metre deň bolup, ol bir wagtyň özünde taksi awtoulaglarynyň 112-si üçin niýetlenendir.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok