Türkmenistanyň «Zenan kalby» ordeni bilen sylaglanylanlar

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow, Türkmenistanyň «Zenan kalby» ordeni bilen sylaglamak hakynda Permana gol çekdi. Resminama laýyklykda, ýurdumyzyň şu aşakdaky raýatlary Türkmenistanyň «Zenan kalby» ordeni bilen sylaglanyldy:

  • Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Aşgabat şäherindäki 132-nji orta mekdebiniň mugallymy Ogultäç Babaýewa;
  • Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Gökdepe etrap komitetiniň işçisi Annaşeker Nurmämmedowa;
  • Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Balkan welaýatynyň Balkanabat şäherindäki ýöriteleşdirilen 2-nji orta mekdebiniň müdiriniň hojalyk işleri boýunça orunbasary Ogulbibi Atamyradowa;
  • Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabynyň Akdepe şäheriniň ýaşaýjysy, pensioner Täzegül Aýnazarowa;
  • Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherindäki 22-nji çagalar bagynyň usulçy-terbiýeçisi Ogulboldy Bäşimowna Çopanowa;
  • Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Mary welaýatynyň Türkmengala etrabyndaky 9-njy orta mekdebiniň mugallymy Orazsoltan Annanazarowa;

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok