Türkmenistanyň «Hormatly il ýaşulusy» diýen ady dakylanlar:

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow, Türkmenistanyň «Hormatly il ýaşulusy» diýen adyny dakmak hakynda Permana gol çekdi. Resminama laýyklykda, ýurdumyzyň şu aşakdaky raýatlaryna Türkmenistanyň «Hormatly il ýaşulusy» diýen ady dakyldy:

 • «Garagum» žurnalynyň bölüm redaktory Orazguly Annaýewe;
 • Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň çyzuw we materiallaryň garşylygy kafedrasynyň uly mugallymy Amangeldi Orazowa;
 • Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Aşgabat şäher Arassalaýyş, abadanlaşdyryş birleşiginiň Zeýsuw we suwaryş müdirliginiň maşinisti Atamyrat Myllykowa;
 • Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabyndaky 11-nji orta mekdebiniň müdiri Kakageldi Atdaýewe;
 • Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrap bilim bölüminiň baş hünärmeni Baýramdurdy Meredowa;
 • Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynyň Durun geňeşliginiň Durun obasynyň ýaşaýjysy, pensioner Kadyr Annaýewe;
 • Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Balkan welaýatynyň Balkanabat şäherindäki 20-nji orta mekdebiniň mugallymy Akmämmet Mämiýewe;
 • Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň ýaşaýjysy, pensioner Abdyrahman Begjanowa;
 • Balkan welaýatynyň Balkanabat şäheriniň ýaşaýjysy, pensioner Nurgylyç Täşliýewe;
 • Daşoguz welaýatynyň Gurbansoltan eje adyndaky etrabynyň Magtymguly Garlyýew adyndaky geňeşliginiň Polatly obasynyň ýaşaýjysy, pensioner Meretdurdy Reýimowa;
 • Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç şäheriniň ýaşaýjysy, pensioner Amanmurat Oräýewe;
 • Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etrabynyň Rowaçlyk geňeşliginiň Särarýap obasynyň ýaşaýjysy, pensioner Narbaý Orunbaýewe;
 • Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Lebap welaýatynyň Farap etrabyndaky 2-nji orta mekdebiniň müdiri Saparbaý Rozyýewe;
 • Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniň ýaşaýjysy, pensioner Jorakuly Ergeşowa;
 • Lebap welaýatynyň Halaç etrabynyň Altyn asyr geňeşliginiň Çilan obasynyň ýaşaýjysy, pensioner Garly Bazarowa;
 • Türkmen oba hojalyk institutynyň Oba hojalyk ylmy-önümçilik merkeziniň gowaçanyň seleksiýasy we tohumçylygy bölüminiň uly ylmy işgäri Rejepmyrat Berdimyradowa;
 • Mary welaýatynyň Wekilbazar etrabynyň Goňur geňeşliginiň Garagoňur obasynyň ýaşaýjysy, pensioner Allaýar Allakowa;
 • Mary welaýatynyň Garagum etrabynyň Göbeklidepe geňeşliginiň Göbekli obasynyň ýaşaýjysy, pensioner Jumadurdy Jumaniýazowiç Hydyrowa.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok