Täze Karar: Geljek ýyla çenli hökmany 4 ýüz sany daşary ýurt sözüni öwrenmeli!

Täjigistan Respublikasynyň Bilim we ylym ministrligi, ýurtdaky orta mekdepleriň we ýokary okuw mekdepleriniň okuwçylaryny, talyplaryny daşary ýurt dillerini hökmany öwrenmäge borçly etdi.

Hususan-da, ministrlik geljek 2023-nji ýyla çenli mekdep okuwçylaryň, talyplaryň we mugallymlaryň 400 sany daşary ýurt sözüni (rus we iňlis) bilmelidiklerini aýtdy.

Ýurduň Bilim we ylym ministri Rahim Saidzod, «Biz daşary ýurt dillerini öwrenmek boýunça gowy netijeleri gazanmaly, biz muňa häzirden taýýarlyk görýäris» – diýip belledi. Ministrlik bu düzgüniň başlangyç synp okuwçylaryna täsir etmejekdigi aýdýar.

Başga Habarlar

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok