Hiç bir döwletiň raýaty bolmadyk 28167 adam Türkmenistanyň raýatlygyna kabul edildi

Ata-babalarymyzyň adamkärçilik we ynsanperwerlik ýörelgelerinden ugur alyp hem-de halkara hukugyň umumy ykrar edilen kadalaryna eýermek bilen, häzirki wagta çenli ýurdumyzda ýaşaýan we şol bir wagtyň özünde hiç bir döwletiň raýaty bolmadyk 28 müň 167 adam Türkmenistanyň raýatlygyna kabul edildi.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok