TMDDI-niň talyplary «Diýar» žurnalynda okuw tejribeliklerini geçýärler

Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň Ýewropa dilleri we edebiýaty fakultetiniň talyplary Türkmen döwlet neşirýat gullugynyň «Diýar» žurnalynda özleriniň okuw tejribeliklerini geçýärler. Olar bu ýerde gazet-žurnallaryň çapa taýýarlanyşyndaky tapgyrlaýyn işler, makalalara syn bermek, korrektura işleriniň alnyp barlyşy, habarlary ýazmakda temalara ýüzlenmek, türkmen, rus hem-de iňlis dillerinde makalalary ýazmak ýaly birnäçe iş düzümleri bilen tanyş bolýarlar.

Talyplar bu ýerde halypa žurnalistleriň berýän degerli maslahatlaryna eýerip, öz ukyp-başarnyklaryny görkezýärler. Dürli temada ýazylan makalalary bilen «Diýar» žurnalynda yzygiderli çykyş edýärler.

Başga Habarlar

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok