Garaşsyzlyk baýramy mynasybetli, iş kesilen raýatlaryň günäsi geçiler

Şu gün Ruhyýet köşgünde geçirilen Türkmenistanyň Döwlet Maslahatynda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow çykyş edip, Garaşsyzlyk mynasybetli iş kesilenleriň günäsini geçmek hakynda Permana gol çekdi. Şeýle-de günäsi geçilen adamlary ýakyn wagtda öýlerine, maşgala agzalarynyň arasyna barar ýaly zerur işleri geçirmek, olary iş bilen üpjün etmek barada tabşyryklary berdi.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok