Balkanabat şäherinde birnäçe maşgala täze jaýlara göçüp bardylar

22-nji sentýabrda Balkanabat şäherinde her biri 40 hojalyga niýetlenen dört gatly, ähli amatlyklary bolan döwrebap ýaşaýyş jaýlarynyň açylyş dabarasy boldy. Balkan welaýat Polisiýa müdirliginiň düzümleriniň işgärleri üçin gurlan täze jaýlar Garaşsyzlygyň öňüsyrasynda toý sowgady boldy.

Jaýlaryň gurluşygyny Balkanabat şäher häkimliginiň buýurmasy esasynda Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň Türkmenabat şäherindäki Demir-beton önümleri kärhanasynyň hünärmenleri ýerine ýetirdiler. Ýeri gelende aýtsak, bu ajaýyp künjekde ýakyn geljekde ýaşaýyş jaýlarynyň umumy sany 32-ä ýetiriler.

Täze jaýlaryň gurluşygynda zähmet çekenleriň ençemesine Türkmenistanyň Prezidentiniň adyndan gymmat bahaly sowgatlar gowşuryldy.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok