Ählihalk çäre

Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda ýurdumyzda amala aşyrylýan beýik işleriň ählisi raýatlarymyzyň abadan we bolelin durmuşda ýaşamaklaryny üpjün etmekden ybaratdyr. Şeýle bagtyýar günlerde öz öňlerinde goýlan tabşyryklara abraý bilen hötde gelip, şanly Garaşsyzlygymyzyň 31 ýyllyk baýramyna sowgatly barmagy maksat edinýän Mary welaýatynyň Polisiýa müdirliginiň Mary şäheriniň polisiýa bölüminiň işgärleri hem Gahryman Arkadagymyz tarapyndan badalga berlip, Hormatly Prezidentimiziň başda durmagynda amala aşyrylýan indi her ýylyň sentýabr aýynda geçirilmesi adata öwrülen «Ýol hereketiniň howpsuzlygy – ömrümiziň rahatlygy» atly biraýlygyny ýokary derejede geçirmek üçin birnäçe işleri alyp barýarlar. Bu çäräniň sentýabr aýynda geçirilmeginiň sebäbi her ýylyň sentýabr aýynda täze okuw ýylynyň başlanmagy bilen ilkinji gezek ylym ojaklaryna gadam basýan körpelere ýol hereketiniň düzgünlerini öwretmek, tomusky dynç alyş rugsadyndan soňra ak mekdeplere dolanyp gelýän okuwçylara ýol hereketiniň düzgünlerini ýatlatmakdan ybaratdyr. Bu zatlar bolsa ýurdumyzda adam üçin edilýän aladalaryň ilkinji nobatda durýandygyny alamatlandyrýar.

Mary welaýatynyň Polisiýa müdirliginiň Mary şäheriniň polisiýa bölüminiň işgärleri tarapyndan hem şäheriň çäginde dürli ýerlerde yzygiderli wagyz-nesihat işleri geçirilýär. Geçirilýän şeýle ýygnaklaryň başy ýaşlarymyzy we raýatlarymyzy arassaçylyk we şahsy gigiýenanyň talaplaryny berjaý etmäge çagyrmakdan başlanýar. Bilim işgärleri bilen sazlaşykly alnyp barylýan işleriň dowamynda çagalar baglarynda we orta mekdeplerde ata-eneleriň gatnaşmaklarynda geçirilýän ýygnaklara wajyp orun berilýär. Terbiýeçilik ähmiýetli bu çärelerde ylym ojaklaryna ilkinji gezek gadam basýan körpelere ýol hereketiniň düzgünlerini öwretmek bilen bir hatarda orta we ýokary synp mekdep okuwçylarynyň okuwdan boş wagtlaryny sport bilen meşgullanmak, sagdyn durmuş ýörelgelerine eýermek, beden we ruhy taýdan sagdynlyk barada täsirli gürrüňleri edip, wagyz-nesihat işleri geçirilýär. Bu işleriň netijesinde bolsa geljekde türkmen ýaşlarynyň ylym-bilim, sport ulgamynda dünýä derejesinde geçirilýän ýaryşlarda baýrakly orunlary eýeläp, ýaşyl baýdagymyzy al-asmanda parlamagynda özleriniň mynasyp goşandyny goşmagyna oňyn täsirini ýetirjekdigi ikuçsyzdyr. Polisiýa bölüminiň beýleki bölümçeleri hem bu geçirilýän çärelere işjeň gatnaşyp, bir-birege arka diräp, egin-egne berip, Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň içeri işler edaralarynyň işgärlerinden edýän ynamyny ödemek üçin ak ýürekden zähmet çekýärler.

Watanymyzyň at-abraýynyň dünýä ýüzünde şöhratlanmagy ugrunda belent maksatly işleri durmuşa ornaşdyrýan Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň jany sag bolsun, ömri uzak bolsun, alyp barýan döwlet ähmiýetli işleri diňe rowaçlyklara beslensin!

Kakabaý MEREDOW,

Mary welaýatynyň Polisiýa müdirliginiň
Mary şäheriniň polisiýa bölüminiň
jenaýat agtaryş bölümçesiniň kiçi gözegçisi
polisiýanyň uly seržanty.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok