Ýurdumyza «Toyota Corolla» kysymly ýeňil taksi awtoulaglaryň 150-si gelip gowuşdy

Garaşsyzlyk baýramynyň öň ýanynda «Türkmenawtoulaglary» agentligine täze satyn alnan «Toyota Corolla» kysymly ýeňil taksi awtoulaglaryň 150-si gelip gowuşdy.

Ýeňil awtoulag taksilerinde bank kartlary arkaly nagt däl görnüşde töleg geçirmek üçin elektron planşetler oturdylan. Awtoulaglarda GPS ulgamynyň abzallary oturdylyp, munuň özi awtoulag serişdesiniň islendik wagtda nirede ýerleşýändigini kesgitlemäge, sürüji tarapyndan tizlik derejesiniň ýokarlandyrylmagyna gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär. Şeýle hem bu täze gelen ýeňil taksi awtoulaglary dünýä ülňülerine laýyk gelýän howpsuzlyk, ygtybarlylyk we ekologik talaplara doly laýyk gelýär.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok