«Arçabil – Bitarap Türkmenistan» şaýolunyň ugrundaky ýerasty awtoulag çatrygy ulanylyşa açyldy

Aşgabat şäherindäki Arçabil we Bitarap Türkmenistan şaýollarynyň çatrygynda ýerleşýän ýerasty awtoulag çatrygy durky täzelenenden soň ulanylyşa açyldy.

Hem awtoulaglar hem pyýadalar üçin niýetlenilen bu awtoulag çatrygy täzeçe durka eýe bolup, dürli bezegler bilen bezeldi. Tegelek görnüşindäki ýerasty awtoulag çatrygynyň merkezi abadanlaşdyryldy we pyýadalaryň geçmegi üçin ýörite asfalt ýollar çekildi.

Çatrygyň ýanaşyk ýerlerinden geçýän zeýkeş ulgamlarynyň düýpli ýagdaýda durky täzelendi.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok