Konsullyk hyzmatlary we diplomatik gullugyň habarlary üçin täze media platformasy dörediler

Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi ýurduň raýatlary üçin konsullyk hyzmatlaryny we diplomatik gullugyň habarlaryny elýeter etjek täze media platformasyny döretmegi meýilleşdirýär.

Şunuň bilen baglylykda, ýurdumyzyň elektron aragatnaşyk ulgamyny giňeltmek we standartlaşdyrmak üçin özbaşdak Milli sanly tory döretmek hem teklip edildi.

Şol bir wagtyň özünde, Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi – halkara guramalarynyň çäginde kabul edilen kararlaryň we beýleki resminamalaryň ýygnalyp saklanjak ýöriteleşdirilen sanly kitaphanany, diplomatik gullugyň sanly muzeýini döretmegi hem meýilleşdirýär.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok