Beýik maksatlar rowaçlanýar

Hormatly Prezidentimiziň netijeli özgertmeleri esasynda, milli ylym we bilim edaralarynyň işi düýpli döwrebaplaşdyrylyp, hukuk binýady pugtalandyryldy. Ýurdumyzyň dürli künjeklerinde — obadyr şäherlerinde täze hem-de döwrebap ylym we bilim ojaklary, mekdebe çenli çagalar edaralary gurlup ulanylmaga berildi. Ylym we bilim ulgamynda okadylyş derejesini ýokarlandyrmak, okatmagyň usullaryny döwrebaplaşdyrmak boýunça işler amala aşyryldy. Orta we ýokary okuw mekdepleri halkara ülňülerine laýyk gelýän innowasion tehnologiýalar — kompýuter we multimedia enjamlary, lingafon otaglary, kompýuter barlaghanalary bilen üpjün edildi.

Ýurdumyzy sanly bilim ulgamyna geçirmek boýunça ykdysadyýetimiziň ähli pudaklarynda degişli guramaçylyk, tehniki we amaly işler yzygider amala aşyrylýar. Sanly bilim ulgamyny ösdürmek bu ugurda tehnologiki täzeçilligi döretmegi we ýaýratmagy, bilim edaralarynyň tehnologiýa taýdan ösmeginiň çaltlandyrylmagyny, şeýle hem bilimiň ähli derejeleri üçin zerur elektron maglumatlar gorunyň döredilmegini we olara tor arkaly elýeterliligi üpjün etmegi göz öňünde tutýar.

Ýaşlaryň dünýä ölçeglerine laýyk bilim almagynyň hem-de Watanymyzyň ykdysady, syýasy, medeni durmuşyna mynasyp goşant goşmagynyň, dünýäniň bilim-ylym ulgamynyň gazananlaryndan habarly, kämil hünärmenler bolup ýetişmeginiň möhüm şertleriniň biri-de, olaryň häzirki zaman maglumat tehnologiýalaryny hünär işinde işjeň hem-de netijeli ulanyp bilmegini gazanmakdan ybaratdyr. Mälim bolşy ýaly, internet hyzmatlarynyň dürli görnüşleri raýatlarymyzy goşmaça, üznüksiz bilim almaga, belli bir aralykdan bilim almak arkaly hünär ussatlygyny ýokarlandyrmaga höweslendirer. Sanly bilim ulgamynyň ornaşdyrylmagy halkymyzyň hal-ýagdaýynyň has-da ýokarlandyrylmagyna hem-de jemgyýetiň we ata Watanymyzyň gülläp ösmeginiň bähbidine ykdysadyýete we beýleki ugurlara innowasion serişdeleri çekmäge mümkinçilik berer, bu bolsa öz gezeginde ykdysadyýetiň pudaklarynyň ösüşini täze derejelere çykarar.

Biz bilim işgärlerine şeýle ajaýyp mümkinçilikleri döredip berýän, Ata Watanymyzy belent sepgitlere tarap öňe alyp barýan Gahryman Arkadagymyzyň we Arkadagly Serdarymyzyň jany sag, ömri uzak, beýik işleri rowaç bolsun!

Kümüş BAÝRAMOWA,

Döwletmämmet Azady adyndaky
Türkmen milli dünýä dilleri
institutynyň mugallymy.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok