Igdäniň peýdasy barada

Igde guraklyga çydamly miwe bolup, islendik toprakda ösmäge ukyplydyr. Igde agajy topragyň süýşmeginiň öňüni alýar. Bu miwe adatça, güýzde bişýär we ýygnalýar.

Igdäniň peýdalary:

 • ýürek-damar ulgamyny işjeňleşdirýär;
 • peşew we peşew ýollarynyň meselelerini kadalaşdyrýar;
 • derini owadanlaşdyrmaga şeýle-de düwürtikleri azaltmaga ýardam berýär;
 • böwrekleriň kadaly işlemegine kömek edýär;
 • ekzemanyň döremeginiň öňüni alýar;
 • rak keseliniň töwekgelçiligini azaldýar;
 • bedeni sowuklamadan we dümew ýaly kesellerden goraýar;
 • aşgazan bilen baglanyşykly kesellerde ulanylýar;
 • immunitet ulgamyny güýçlendirýär;
 • öýjükleriň täzelenmegini goldaýar;
 • ýüzdäki ýygyrtlary aýyrýar we garrylygy haýalladýar;
 • dowamly üsgülewügiň öňüni alýar;
 • holesteriniň derejesini peseldýär;
 • bedendäki toksinleri aýyrýar;
 • bagry arassalaýar;
 • saçlary iýmitlendirýär we saç köklerini täzeleýär.

Baky AKMYRADOW,

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk
institutynyň talyby.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok