Asly türkmenistanly aýdymçy «Shir» – sahnanyň şowhunyny artdyrdy

Minsk şäheriniň 955 ýyllygy we «Mir» teleradiokompaniýasynyň 30 ýyllygy mynasybetli Minskde konsert geçirildi. Konsertde asly türkmenistanly «Shir» lakamy bilen tanalýan Şirmyrat Çaryýew çykyş edip sahnanyň şowhunyny has-da artdyrdy. «Shir» sahnada «Sen meniňki» atly aýdymy ýerine ýetirdi.

Şirmyrat Çaryýew barada aýdyp geçsek, ol Aşgabatda doguldy. «Shir» 26 ýyl mundan ozal Belarussiýanyň ýokary okuw jaýlarynyň birne hukuk öwrenmäge geldi we ol aýdym-saz sungatyna hut şol ýerden başlady. «Shir» okuwyny tamamlap, Belarus aýdymçysy hökmünde üstünlik gazandy we şol ýurtda galyp öz hünärini dowam etdirdi.

«Shir» – aýdymçy, kompozitor, alyp baryjy,şoumen. Onuň aýdym-sazlary diňe bir Belarussiýada däl,  dünýäniň birnäçe döwletlerinde halanylyp diňlenilýär. Belläp geçsek, ol birnäçe halkara ýaryşlaryň we festiwallaryň ýeňijisidir.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok