Güýzüň taýsyz miwesi üzüm barada

 • Dünýäde üzümiň takmynan 8000 görnüşi bar;
 • Dünýäde her ýylda ortaça 72 million tonna üzüm öndürilýär;
 • Bir çüýşe çakyr takmynan 2,5 kg üzüm talap edýär;
 • Üzüm gandaky azot kislotasynyň derejesini ýokarlandyrýar. Azot kislotasy gan ýygnamagyň öňüni alýar. Bu ýürek agyry howpuny peseldýär;
 • Üzüm ýadawlygy aýyrýar. Böwrek we demgysma ýaly birnäçe saglyk meselelerinde peýdaly hasaplanýar;
 • Taryhçylaryň bellemegine görä, üzümiň watany Ispaniýa hasaplanýar;
 • Üzümden taýýarlanylýan kişmişde 15% suw bolýar;
 • Gadymy Müsür iogriflerinde hem üzüm şekiljiklerine duş gelmek bolýar;
 • Ispaniýa, Italiýa, Hytaý we Türkiýe ýaly ýurtlar üzümi iň köp öndürýän ýurtlar bolup durýar;
 • Bir hoşa üzüm gündelik kabul edilmeli C witaminiň 27%-ini özünde jemleýär;
 • Çakyr üçin harçlanylýan üzüm terligine harçlanylýandan has köpdür.

Jahan NURYÝEWA,

Aşgabat şäherindäki agrosenagat
orta hünär okuw mekdebiniň
mugallymy.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok