«Parahatçylygyň ýaş çaparlary» akyl-paýhas bäsleşiginiň final oýny geçirildi

«Parahatçylygyň ýaş çaparlary» akyl-paýhas bäsleşiginiň final oýnunda birinji orna Yhlas Hallyýew , ikinji orna Şasenem Meýlisowa we Hojamyrat Baýlyýew, üçünji orna bolsa Intizar Tagannyýazowa, Nurana Hudaýberdiýewa, Kadyrmyrat Öwezgylyjow, Kakageldi Akmyradow mynasyp boldular.

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň garamagyndaky Ýaş diplomatlaryň mekdebi tarapyndan mekdep okuwçylarynyň arasynda «Parahatçylygyň ýaş çaparlary» akyl-paýhas bäsleşiginiň final oýny geçirildi.

Akyl-paýhas bäsleşiginiň jemleýji oýny «Gahryman Arkadagymyzyň beýik taglymaty: «Dialog — parahatçylygyň kepili» atly tema boýunça geçirildi.
Akyl-paýhas bäsleşiginiň final oýnunda «Pähimdarlar geňeşiniň» agzalary hökmünde Türkmenistanyň Gahrymany, BMG-niň Bilim, ylym we medeniýet boýunça guramasynyň (ÝUNESKO-nyň) işleri barada Türkmenistanyň Milli toparynyň jogapkär sekretary Çynar Rüstemowa, TYA-nyň Magtymguly adyndaky Dil, edebiýat we milli golýazmalar institutynyň baş ylmy işgäri, taryh ylymlarynyň doktory, Ykdysady Hyzmatdaşlyk guramasynyň «Taryh, medeniýet, edebiýat we şekillendiriş sungaty» ugry boýunça sylagyň eýesi Ýazgylyç Orazgylyjow, Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri, Alp Arslan adyndaky Milli drama teatrynyň baş režissýory Bilbil Mämmedow dagy eminlik etdiler.

Final oýny bäş menzilden ybarat boldy. 1-nji menzil: Gahryman Arkadagymyzyň «Parahatçylyk sazy, dostluk, doganlyk sazy» atly kitabynda bitaraplyk we hoşniýetli goňşuçylyk baradaky garaýyşlary, öwüt-ündewleri we nesihatlary. 2-nji menzil: Hemişelik Bitaraplyk syýasatynyň türkmen nusgasy we dünýä tejribesi. 3-nji menzil: Öňüni alyş diplomatiýasynyň taryhy we häzirki zaman tejribesi. 4-nji menzil: Türkmenistanyň diplomatiýasynyň ileri tutulýan ugurlary. 5-nji menzil: Türkmenistanyň köptaraplaýyn diplomatiýasy we halkara guramalary bilen hyzmatdaşlygy atly temalar boýunça geçirildi.

Final oýnunyň dowamynda okuwçylaryň paýyna düşen soraglaryň içinde Türkmenistanyň halk artisti Akmyrat Çaryýewiň «Şükür bagşy» filminden janly ýerine ýetiren sazyny bilmek ýaly sowallar bardy. Mundan başga-da, syrly gutuly sowal hem özüneçekiji gyzykly soraglaryň biri boldy. Ýeri gelende belläp geçsek, bäsleşigiň dowamynda ataly-ogul we halypa-şägirt bolan Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabyndan meşhur Öre Şyhyň agtygy Baky Rejebowyň hem-de çowlugy, Gulbaba baýragynyň eýesi Käbe Şyh Bakyýewiň ýerine ýetirmeginde «Şükür bagşy» filminden bir pursat janlandyryldy.

Bäsleşigiň ahyrynda «Pähimdarlar geňeşiniň» gelen netijesine laýyklykda, Baş baýraga hem-de Göçme kuboga Aşgabat şäheriniň dil derslerini çuňlaşdyryp öwredýän 87-nji ýöriteleşdirilen orta mekdebiniň 11-nji synp okuwçysy Ýagşymyrat Öwezow mynasyp boldy.

Bäsleşikde birinji orna Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň ýanyndaky ýörite sazçylyk-mekdep internatynyň 10-njy synp okuwçysy Yhlas Hallyýew, ikinji orna Mary welaýatynyň Mary şäheriniň iňlis dili we ynsançylyk ugurly okuw dersleri çuňlaşdyrylyp öwredilýän ýöriteleşdirilen welaýat mekdebiniň 11-nji synp okuwçysy Şasenem Meýlisowa bilen Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky umumybilim berýän ýöriteleşdirilen mekdep-internatynyň 11-nji synp okuwçysy Hojamyrat Baýlyýew, üçünji orna bolsa, Balkan welaýatynyň Balkanabat şäherindäki iňlis dili, fizika we matematika derslerini çuňlaşdyryp öwredýän ýöriteleşdirilen 22-nji orta mekdebiniň 11-nji synp okuwçy Intizar Tagannyýazowa, Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky umumybilim berýän ýöriteleşdirilen mekdep-internatynyň 10-njy synp okuwçysy Nurana Hudaýberdiýewa, şol mekdebiň 11-nji synp okuwçylary Kadyrmyrat Öwezgylyjow, Kakageldi Akmyradow dagy mynasyp bolmagy başardylar.

«Parahatçylygyň ýaş çaparlary» atly akyl-paýhas bäsleşiginiň final oýny tamamlanandan soňra institutda ýeňijileri sylaglamak mynasybetli aýdym-sazly dabara geçirildi. Dabaranyň dowamynda bäsleşigiň ýeňijileri Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi, şeýle-de beýleki hemaýatkärler tarapyndan taýýarlan gymmatbahaly sowgatlar, institutyň degişli şahadatnamalary we Hormat hatlary hem-de medallary bilen sylaglandylar. Baş baýraga mynasyp bolan ýaş çapara bäsleşigiň Göçme kubogy gowşuryldy.

Belläp geçsek, «Parahatçylygyň ýaş çaparlary» akyl-paýhas bäsleşiginiň final oýnuna Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi, Türkmenistanyň Milli ýaý atyjylyk federasiýasy, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi, «Türkmenhaly» döwlet birleşigi, «Abadan haly» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti, «Aýdyň gijeler» hojalyk jemgyýeti, «Ýedi dogan» hususy kärhanasy, «Aýbölek» hususy kärhanasy, «Arzyly ada» hususy kärhanasy, «Akmenzili» hojalyk jemgyýeti, «Muhammet Balkan» hojalyk jemgyýeti hem-de dürli pudaklarda zähmet çekýän işgärler üçin ýörite iş egin-eşiklerini hödürleýän «Saraýan» hojalyk jemgyýeti hemaýatkärlik etdiler. «Parahatçylygyň ýaş çaparlary» akyl-paýhas bäsleşiginiň final oýny «Miras» teleýaýlymy bilen TDIM-niň Halkara gatnaşyklary institutynyň okuw studiýasy tarapyndan bilelikde ýazgy edildi.

Bäsleşigiň final oýny ýakyn günlerde «Miras» teleýaýlymynda tomaşaçylara görkeziler.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok