Futbolyň taryhyndan: türkmen türgen öz klubyna Barselona bilen deňme-deň oýnamaga kömek etdi

Real Madrid bilen Barselonanyň ABŞ-da oýnajakdygy dünýä metbugatynda görkezildi. Madrid klubynyň resmi web sahypasyna görä, El Klassiko 29-njy iýulda Maýamidäki “Hard Rock” stadionynda bolar. Barselona bilen Real Madrid 1991-nji ýylda ýüzbe-ýüz boldy. Gyzykly tarapy, Türkmenistandan bir futbolçy Goçkuly Goçkulyýewiň bir wagtlar Barselona bilen oýnanlygy hakda azajyk durup geçeliň.

Goçkuly Goçkuliýew, Türkmen futbolynyň abraýy- “Köpetdag” -yň goragçysy bolmak bilen Gazagystandan çakylyk alypdy. 2001-nji ýylda “Irtyş” klubynda oýnady. 2002-nji ýylda Daşkent Pahtakorda Özbegistanyň çempionatynda ilkinji gezek bu ýurduň çempiony boldy (2002, 2003, 2004, 2005). 2006-njy ýylda Gazagystanyň Kairat şäherine göçdi we bir möwsümi şol ýerde geçirdi, 2007-nji ýylda bolsa ikinji tapgyrdan Özbegistana gaýdyp geldi we 2010-njy ýyla çenli Bunyodkor Daşkende oýnady. “Bunyodkor” bilen bilelikde ýene üç gezek (2008, 2009, 2010) Özbegistan çempionatynda altyn medallara eýe boldy.

Goçkuli Goçkuliýew, dünýä çempiony bilen bir toparda oýnamak bagtyna eýe bolan ilkinji türkmen futbolçysy. Ykbal, “Altyn pökginiň” ýeňijisi we 1999-njy ýylda iň oňat oýunçy diýen ada eýe bolan 2002-nji ýylda Braziliýanyň milli ýygyndysynyň bir bölegi hökmünde 2002-nji ýylda dünýä çempiony bolan Rivaldony getirdi, 2008-nji ýylda Gresiýanyň AEK klubyndan şol wagt Goçkuliniň oýnan Özbek Bunyodkora göçdi. Klubyň iki oýunçysy hem Özbegistanyň üç gezek çempiony boldy.

Sahy JUMAÝEW,

Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş
uniwersitetiniň talyby.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok