Daşoguzda Welaýat onkologiýa hassahanasy açyldy

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Daşoguz welaýatynda 150 orunlyk täze onkologiýa hassahanasynyň açylyş dabarasy boldy.

Döwlet Baştutany aýdym-saz we tans toparlarynyň şowhunly çykyşlary astynda toý bagyny kesip, döwrebap lukmançylyk desgasynyň aýry-aýry bölümleriniň işi bilen ýakyndan tanyşdy.

Daşoguz şäherinde gurlan täze onkologiýa hassahanasy umumy meýdany 5,9 gektara deň bolan 6 bölekden, 3 gatly bejeriş bölümli binalar toplumyndan, operasion we laborator-anyklaýyş, maslahat beriş bölümlerinden, hojalyk hem-de tehniki binalardan ybaratdyr. Onda maslahat beriş we anyklaýyş, endoskopiýa, barlaghana, 50 orunlyk umumy onkologiýa, 50 orunlyk radiologiýa, 20 orunlyk himiýaterapiýa, 20 orunlyk gematologiýa, 10 orunlyk polliatiw hem-de 12 orunlyk anesteziologiýa we reanimasiýa bölümleri hereket edýär.

Daşoguz welaýat onkologiýa hassahasy hem, şu günki açylan köpugurly hassahanasy hem Germaniýa, Fransiýa, Italiýa, Ýaponiýa, Amerikanyň Birleşen Ştatlary, Niderlandlar Patyşalygy, Çehiýa, Daniýa, Finlýandiýa, Beýik Britaniýa ýaly döwletleriň öňdebaryjy öndürijileriniň iň kämil lukmançylyk we tehniki enjamlary, saglygy goraýyş maksatly beýleki serişdeleri bilen üpjün edilendir.

Täze lukmançylyk edaralarynda zähmet çekjek hünärmenler bolsa ýurdumyzyň merkezi hassahanalarynda, Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetinde, Türkiýede, Russiýada hünär kämilleşdiriş okuwlaryny geçen tejribeli lukmanlardyr.

Türkmen oba hojalyk institutynyň
Oba hojalygynyň guralyşy we dolandyrylyşy
kafedrasynyň mugallymy Aýbek Tajyýew

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok