«Garaşsyzlygyň 15 ýyllygy» söwda merkezi gaýtadan ilata hyzmat etmäge başlady

Şu günden başlap paýtagtymyz Aşgabatda ýerleşýän «Garaşsyzlygyň 15 ýyllygy» söwda merkezi paýtagtymyzyň ýaşaýjylary we myhmanlary üçin gaýtadan hyzmat etmäge başlady. Bu ýere gelýänler indi degişli düzgünlerini berjaý etmek bilen söwda merkezine baryp, söwda-dynç alyş nokatlarynyň hyzmatlaryndan peýdalanyp bilerler.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok