Boks barada gyzykly maglumatlar

Boks sportuň Olimpiýa görnüşi bolmak bilen dünýäde giňden ýaýrandyr. Ýumruklaşmak sungaty (boks) biziň  eýýamymyzdan öň peýda bolupdyr. Häzirki wagtda boks Angliýada ýüze çykypdyr diýlip hasap edilýär. Ýöne taryhy gazuw-agtaryş işleri munuň beýle däldigini görkezdi. Ýumruklaşma ýaryşlarynyň geçirilýändigini aňladýan şekiller Gadymy Müsürde tapylypdyr.

Häzirki zaman boksunyň atasy Jon Broton bolup durýar. Boksuň ilkinji resmileşdirilen düzgünnamasy angliýaly Jon Broton tarapyndan düzülipdir. Ol düzgünnama 1743-nji ýylda kabul edilýär.

Boksuň taryhynda iň gymmatly tutluşyk 2015-nji ýylyň 3-nji maýynda geçirildi Ringe rowaýaty boksçularyň ikisi — Floýd Meýwezer bilen Menni Pakýao duşuşdy. Eminleriň biragyzdan gelen netijeleri esasynda Floýd ýeňiş gazandy hem-de 120 million dollar baýraga mynasyp boldy. Menniniň bu duşuşykdan gören peýdasy 80 million dollara deň boldy.

Yzly-yzyna 44 nokaut. Bu haýran galaýmaly rekord netijäniň eýesi amerikaly boksçy Lamar Klarkdyr. Bu boksçy ringde jemi 47 duşuşyk geçirip, olaryň diňe ikisinde ýeňlişe sezewar bolýar. Klark özüniň iň soňky duşuşygyny 1961-nji ýylyň 19-njy aprelinde meşhur Muhammet Alynyň garşysyna geçirýär. Muhammet Aly Klarky ikinji raundda nokaut  bilen ýeňýär.

Goge Mit sportuň bu görnüşiniň taryhynda iň boýy uzyn boksçy diýlip hasaplanylýar. Onuň boýy 2,23 sm. barabardyr. Deňeşdirmek üçin alnanda russiýaly boksçy Nikolaý Waluýewiň boýy 2,12 sm.bolup durýar.

.

Didar ŞYHYMOW,

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz
uniwersitetiniňEnergetika we inženerçilik desgalar
fakultetiniň 2-nji SKMD hünäriniň talyby.

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok