Smart tehnologiýalary boýunça hünärmenleri ýetişdirýän merkez dörediler

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Ahal welaýatynyň gurulýan täze edara ediş merkezinde geçiren Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezini sanly ulgamy bilen doly derejede üpjün edilmelidigini nygtap, Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M. Çakyýewe we wise-premýer S. Toýlyýewe bu ýerde sanly ulgam boýunça hünärmenleri taýýarlaýan merkezi döretmek, bu işe ýokary okuw mekdepleriniň mugallymlaryny, talyplaryny, ýaş alymlaryny çekmek tabşyryldy.

Sanly ulgamda ýokary bilimli hünärmenleri taýýarlak döwrüň talaby bolup durýar. Ykdysadyýetiň ähli ugurlarynda bu ulgam giňden ornaşdyrylýar we ýokary bilimli hünärmenler bilen üpjün edilýär.

Gurbanguly Berdimuhammedow: ”Häzirki wagtda innowasiýa tehnologiýalary, ylmyň gazananlary, sanly maglumatlar gündelik durmuşyň aýrylmaz bölegine öwrülýär” diýip bellemek bilen, ýurdumyzda gündelik durmuşymyzda giňden ornaşan sanly ulgam boýunça hünärmenleri taýýarlamakda tapgyrlaýyn işler durmuşa geçirilýär, ýaş alymlara we hünärmenlere bu ugurda goldaw berilýär.

Muňa mysal edip, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Tehnologiýalar merkezini, Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynyň binýadynda döredilen, hojalyk hasaplaşygy esasynda işleýän “Sanly çözgüt – IT meýdança” hojalyk jemgyýetini görkezmek bolar. Mundan beýläk hem sanly ulgamy mundan beýläk-de ösdürmek, ýokary derejeli hünärmenleri taýýarlamak biziň ýurdumyzyň esasy meseleleriniň biri bolar.

Diýar Yhtyýarow,

Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň geografiýa fakultetiniň daşky gurşawy öwreniş hünäriniň V ýyl talyby

Teswirler

Bu makala hakynda teswir ýok